Р Е Ш Е Н И Е

№…     / 18.02.2019 г. град М.Търново

 

 В ИМЕТО НА НАРОДА

 

М.Търновски районен съд                                        наказателен състав

На тринадесети февруари                                                        2019 година                                           

В публичното заседание в следния  състав :

 

                                                     Председател :   ЧАНКО ПЕТКОВ

                                    Съдебни заседатели :  1.

                                                                           2.

Секретар: М.Димова

прокурор ………...........................

като разгледа докладваното от съдията ПЕТКОВ

НАХ дело №1 по описа за 2019 година, и за да се произнесе взе предвид следното:

      Производството по делото е по реда на глава трета, раздел V от ЗАНН. Образувано е по жалба на Е.А.Р., ЕГН **********, притежаваща документ за самоличност No *г. от МВР – Р*, с адрес: с. Районно,
общ. *, със съдебен адрес:***, адвокат Р.С. *** против наказателно постановление № * г.на  Зам.Началник на Агенция Митница –ТД”Южна морска”,с което на жалбоподателя за нарушение на  чл. 18, ал. 1, във връзка с чл. 14а, ал. 1 от ВЗ е наложена глоба в размер на 1000лв. и на основание чл. 20, ал.1 от ВЗ, са отнети в полза на държавата като предмет на нарушение, както следва:

златна гривна масивна, 22 карата -1 брой - 21,4 грама;
златна гривна, 14 карата - 1 брой - 8,39 грама;
златно колие, 14 карата - 1 брой - 28,56 грама;
златен синджир с медальон, 14 карата - 1 брой - 3,07 грама;
златен синджир, 14 карата - 1 брой - 1,28 грама;

златни обеци е червен камък, 18 карата - 2 броя /1 комплект/ - 1,99 грама;

златни обеци с бял камък, 14 карата - 2 броя /1 комплект/ - 1,97 грама;
златна гривна, 14 карата - 1 брой - 1,30 грама;
златен медальон сърце, 14 карата - 1 брой - 0,35 грама;
златни монети с окачвач, 22 карата - 3 броя - 7,22 грама, или общо 75,53 грама /седемдесет и пет грама и петдесет и три сантиграма/, с
обща пазарна стойност 5188,21 лева /пет хиляди сто осемдесет и осем лева и двадесет и една стотинки/.

 

         Жалбоподателят редовно призован   не се явява лично.

        Защитата на жалбоподателя пледира за отмяна на НП.

      Във въззивната жалба се оспорва извършеното нарушение и се излагат основания за отмяна на наказателното постановление.

Процесуалният представител на административнонаказващия орган изразява становище за неоснователност на жалбата.   

Въззивната жалба е подадена в срока по чл.59, ал.2 от ЗАНН, от лице, имащо право да обжалва и отговаря на изискванията на закона. Същата е допустима.

 Съдът намира за установено от фактическа страна следното:               Административно наказателното производство е образувано с акт за установяване на административно нарушение   сериен * г. поописана Митница-Бургас, съставен от М.С.В. ***, на длъжност митнически инспектор в Агенция .”Митници“, МП„Малко Търново“, за това ,че при  извършена проверка на  * г., около 01:00 часа, на трасе за обработка на входящи автомобили на МП „Малко Търново“, от Република * е пристигнал автобус, марка „*, управляван от турския
гражданин */. При пристигане на автобуса в зоната за митнически контрол актосъставителят попитал водача и пътниците
на разбираем за тях език дали имат акцизни стоки, валута, изделия от благородни метали- злато, сребро; стоки в търговско количество, за деклариране пред митническите органи. След получени отрицателни отговори превозното средство е било отклонено за
митническа проверка. Била е извършена частична митническа проверка на превозното средство и пътническия багаж. В хода на проверката, в ръчната лична чанта на Е.А.Р., е установена  недекларирана по надлежния ред стока,представляваща бижутерия.

 Същите са били претеглени в присъствието на Е.А.Р. на
електронна везна, марка ..*, като е установено общо тегло на златните изделия - 76 грама.

      Недекларираната стока е задържана с разписка № * г. Същата е предадена в склада на Митница Бургас с Приемо-предавателен протокол №* г.

За извършените контролни действия е съставен протокол за извършена
митническа проверка № *

В снето писмено обяснение Е.А.Р. заявява, че откритите при проверката бижута са златни, закупила ги е от Т* за сватба.

С цел установяване вида, пробата, грамажа и общата пазарна стойност на изделията е извършена оценъчна експертиза от бижутер *. Установено е, че бижутата представляват златни изделия - нови и
употребявани, с общ грамаж 75,53 грама, в готов вид за търговска цел и са, както следва:

 

златна гривна масивна, 22 карата -1 брой - 21,4 грама;
златна гривна, 14 карата - 1 брой - 8,39 грама;
златно колие, 14 карата - 1 брой - 28,56 грама;
златен синджир с медальон, 14 карата - 1 брой - 3,07 грама;
златен синджир, 14 карата - 1 брой - 1,28 грама;

златни обеци е червен камък, 18 карата - 2 броя /1 комплект/ - 1,99 грама;

златни обеци с бял камък, 14 карата - 2 броя /1 комплект/ - 1,97 грама;
златна гривна, 14 карата - 1 брой - 1,30 грама;
златен медальон сърце, 14 карата - 1 брой - 0,35 грама;
златни монети с окачвач, 22 карата - 3 броя - 7,22 грама.

      Цената на златото, проба 22 карата и такава изработка към 29.06.2018 г. е 74,00лв. за един грам; проба 585/14 карата - 68 лева за един грам на новите изделия и 53лева за един грам на употребяваните изделия; за употребяваните изделия, проба 18 карата -
цената е 68 лева за един грам. Общата пазарна стойност на гореописаните златни изделия е в размер на 5188,21 лв. /пет хиляди сто осемдесет и осем лева и двадесет и една стотинки/.

 

       Актосъставителят квалифицирал нарушението по чл. 18, ал. 1, във връзка с чл. 14а, ал. 1 от ВЗ. Актът  е подписан от нарушителя.

        Административно наказващият орган въз основа на съставения акт издал атакуваното наказателно постановление.

Въз основа на приетите факти по делото съдът прави следните правни изводи:

При проверка на акта и НП съдът не откри допуснати от АНО съществени процесуални нарушения, водещи до нарушаване правото на защита на жалбоподателя.Акта и НП имат необходимите реквизити съобразно разпоредбите на ЗАНН.

          Жалбоподателят е осъществила от обективна и субективна страна състава на нарушението по 18, ал. 1, във връзка с чл. 14а, ал. 1 от ВЗ. Тези изводи бяха подкрепени и от показанията на св.В..Същата заявява,че е попитала всички пътници на български език а и на турски език чрез шофьора на автобуса, който е турски граждани и разбира български език дали имат нещо за деклариране.След като получили отрицателни отговори пристъпили към проверка на личния багаж на пътниците в автобуса.В същия смисъл са и показанията на св.П.,който е присъствал при извършване на проверката. Съдът не кредитира показанията на св.А*,който е  пътувала заедно с жалбоподателката и която заявява,че тъй като проверката е била късно през нощта жалбоподателката  не е чула,че ако има нещо за деклариране следва да го декларира.

       Съгласно действащото законодателство - чл. 4, т. 2 от Наредба № * г„ при пренасяне през границата на страната на благородни метали и скъпоценни камъни в необработен, полуобработен и обработен вид, както и изделия със
и от благородни метали и скъпоценни камъни, в случая бижута и аксесоари от сплави на злато, същите не се декларират, ако размерът им е до 60 грама. Пренасянето им над тези
размери, съгласно чл. 5, ал. 1 от Наредба № Н-1, се декларира за целите на Валутния закон по реда на чл. 9, ал. 1 от същата наредба с декларация за паричните средства по образец, утвърден от министъра на финансите.

      С деянието си Е.А.Р. е нарушила разпоредбите на чл. 14а, ал.1 от Валутния закон във връзка с чл. 5, ал. 1 и чл. 9 от Наредба № Н-1 от 1 февруари 2012г. на МФ, като не е изпълнила задължението си да декларира с декларация за паричните средства пренасяните от нея златни изделия – общо 75,53грама,съгласно разпоредбите на чл. 9, ал. 1 във връзка с чл. 5, ал. 1 и чл. 4, т. 2 от Наредба № Н-
1 от 01.02.2012 г., с което виновно е осъществила състава на чл.18, ал.1 във връзка с чл.14а, ал.1 от ВЗ .

 

         Съдът не споделя и възражението на защитата на жалбоподателя ,относно факта дали накитите са били златни или такива само със златно покрие.Извършената експертиза посочва ,че процесните бижута са злато.

Предвид горното съдът намира ,че НП следва да бъде потвърдено.

 

Мотивиран от гореизложеното, съдът

                                           Р      Е     Ш     И   :

         ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № * г.на  Зам.Началник на Агенция Митница –ТД”Южна морска”,” с което на Е.А.Р., ЕГН **********, притежаваща документ за самоличност No *г. от МВР - Разград, с адрес: с.*,общ. *, със съдебен адрес:***, адвокат Р.С. *** за нарушение на  нарушение на  чл. 18, ал. 1, във връзка с чл. 14а, ал. 1 от ВЗ е наложена глоба в размер на 1000лв. и на основание чл. 20, ал.1 от ВЗ, са отнети в полза на държавата като предмет на нарушение, както следва:

златна гривна масивна, 22 карата -1 брой - 21,4 грама;
златна гривна, 14 карата - 1 брой - 8,39 грама;
златно колие, 14 карата - 1 брой - 28,56 грама;
златен синджир с медальон, 14 карата - 1 брой - 3,07 грама;
златен синджир, 14 карата - 1 брой - 1,28 грама;

златни обеци е червен камък, 18 карата - 2 броя /1 комплект/ - 1,99 грама;

златни обеци с бял камък, 14 карата - 2 броя /1 комплект/ - 1,97 грама;
златна гривна, 14 карата - 1 брой - 1,30 грама;
златен медальон сърце, 14 карата - 1 брой - 0,35 грама;
златни монети с окачвач, 22 карата - 3 броя - 7,22 грама, или общо 75,53 грама /седемдесет и пет грама и петдесет и три сантиграма/, с
обща пазарна стойност 5188,21 лева /пет хиляди сто осемдесет и осем лева и двадесет и една стотинки/.

 

      НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок, считано от съобщаването му на страните.

 

                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ: