Р Е Ш Е Н И Е

 

                   /                  07.03.2019г.                       град М.Търново

 

                                  В ИМЕТО НА НАРОДА

Малкотърновски районен съд                           наказателен състав

На двадесет и седми февруари                                    2019 година

В публичното заседание в следния  състав :

                                            Председател :   ЧАНКО ПЕТКОВ

                           Съдебни заседатели :

Секретар М.Димова

прокурор ………...........................

като разгледа докладваното от съдията ПЕТКОВ

НАХ дело №2 по описа на 2019 година, за да се произнесе взе предвид следното:

              Производството по делото е образувано по жалба на К.Р.П., ЕГН/ЛНЧ ********** с адрес *** против наказателно постановление № *. на  Началник РУ към ОД на МВР Бургас, РУ Малко Търново с което на жалбоподателя за нарушение на чл.174 ал.3 от ЗДвП на основание чл.174 ал.3,пр.2 от ЗДвП е наложено наказание - Глоба в размер на 2000лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок 24 месеца.

        Жалбоподателят редовно призован  се явява лично.Моли съда НП да бъде отменено.

         В жалбата са наведени доводи за отмяна на НП.

         Административнонаказващият орган редовно призован не се явява лично.

          Въззивната жалба е подадена в срока по чл.59, ал.2 от ЗАНН, от лице, имащо право да обжалва и отговаря на изискванията на закона.

        Съдът намира за установено от фактическа страна следното:

     Административно наказателното производство е образувано със съставянето на акт за установяване на административно нарушение   * г. съставен от  А.Д.П. на длъжност полицейски инспектор към
ОД МВР Бургас , РУ Малко Търново  за това, че    на  * часа в община Малко Търново на път ПЪРВИ КЛАС № 1-9 жалбоподателят като водач на лек автомобил - *, в посока с.З* управлява собствения си л.а * с Per.
№:* и отказва да му бъде извършена проверка за наркотични и упойващи вещества с
Drug Check *.Издаден е талон за изследване №:*.Отказва да даде кръв пред медицинско лице.
         За което е съставен АУАН .    

На основание акта е издадено и атакуваното НП.

Въз основа на приетите факти по делото съдът прави следните правни изводи:

За изясняване на фактическата обстановка по делото съдът извърши разпит на актосъставителя  П.,който потвърждава изложените в акта обстоятелства.Установява се, жалбоподателя е изследван за употреба на алкохол,като пробата е била отрицателна. На няколко пъти му е предложено да бъде изследван за наркотични и упойващи вещества ,но същият отказва.Жалбоподателят отказва да даде кръв пред медицинско лице,макар и да му е издаден талон. 

Поради което съдът намира,че НП следва да бъде потвърдено. При налагане на наказанието АНО е съобразил разпоредбите на закона.

          Мотивиран от гореизложеното, съдът 

Р      Е     Ш     И   :

  ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № *.    на Началник РУ  към ОД на МВР Бургас, РУ Малко Търново, с което на К.Р.П., ЕГН/ЛНЧ ********** с адрес *** за нарушение на чл.174 ал.3 от ЗДвП на основание чл.174 ал.3,пр.2 от ЗДвП е наложено наказание - Глоба в размер на 2000лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок 24 месеца.

      Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението

 

РАЙОНЕН  СЪДИЯ: