Р Е Ш Е Н И Е

 

                            № … / 11.02.2019 г.     град М.Търново

 

                               В ИМЕТО НА НАРОДА

Малкотърновски районен съд                             наказателен състав

На шести февруари                                                           2019 година

В публичното заседание в следния  състав :

                                            Председател :   ЧАНКО ПЕТКОВ

                           Съдебни заседатели :      1.

                                                                   2.

Секретар:М. Димова

Прокурор ………...........................

като разгледа докладваното от съдията ПЕТКОВ

НАХ дело № 7 по описа за  2019 година и за да се произнесе взе предвид следното:

          Производството по делото е по реда на глава трета, раздел V от ЗАНН. Образувано е по жалба на Н.М.К., ЕГН/ЛНЧ ********** с адрес: *** против наказателно постановление  № *. на Началник РУП към ОД МВР Бургас, РУ-М.Търново, с което на жалбоподателя за нарушение на чл.190 ал. 3 от ЗДвП на основание  чл.185 от ЗДвП  е наложено наказание- Глоба в размер на 20лв, за нарушение на чл.147 ал. 1 от ЗДвП  на основание чл.181 т.1. от ЗДвП е наложено наказание - Глоба в размер на 50лв. и за нарушение на чл.100 ал. 1 т.1 от ЗДвП на основание чл.183 ал.1 т.1 пр.2 от ЗДвП  е наложено наказание - Глоба в размер на 10лв.

 

Жалбоподателят редовно призован  се явява лично.Моли съда НП да бъде отменено.

Защитата на жалбоподателя пледира за отмяна на НП.

 Във въззивната жалба се излагат основания за отмяна на наказателното постановление.

          Административнонаказващият орган  изпраща представител.Моли съда НП да бъде потвърдено.

Въззивната жалба е подадена в срока по чл.59, ал.2 от ЗАНН, от лице, имащо право да обжалва и отговаря на изискванията на закона. Същата е допустима.

           Съдът намира за установено от фактическа страна следното:                     Срещу жалбоподателя К.  е съставен акт за установяване на административно нарушение *г. за това, че на *часа в община *на път ПЪРВИ КЛАС № 9 като водач на товарен автомобил - * на ПП1-9 КПП *управлява товарен автомобил *с прикачено полуремарке марка *, като при проверката се установи ,че  ППС с per. * не е представено на годишен технически преглед. При проверката се установило, че водача има връчено *връчено на *., която не е заплатил доброволно в законоустановения срок както и не носи контролен талон към СУМПС с което виновно е нарушил: чл.190 ал. 3 от ЗДвП- водач, който управлява МПС с наложено наказание глоба с наказателно постановление и/или електронен фиш, незаплатена в срока за доброволно заплащане,  виновно е нарушил чл.147 ал. 1 от ЗДвП- не е представил ППС на технически преглед и виновно е нарушил чл.100 ал. 1 т.1 от ЗДвП- не носи контролния талон от свидетелството за управление.

 

          На основание съставения акт е издадено и атакуваното НП.

При съставянето на акта и издаването на наказателното постановление не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила. Актосъставителят и административно-наказващият орган са спазили разпоредбите, съответно на чл.40-44 и чл.57,58 от ЗАНН. Актът за установяване на административно нарушение е съставен и препис от него е връчен на нарушителя, според изискванията на чл.40 и 43 от ЗАНН. Актът съдържа всички необходими елементи, посочени в чл.42 от ЗАНН. Наказателното постановление, издадено на основание акта за установяване на административно нарушение е съобразено с изискванията на чл.53 и 57 от ЗАНН.

Въз основа на приетите факти по делото съдът прави следните правни изводи:

Жалбоподателят е осъществил от обективна и субективна страна състава на нарушенията посочени в Акта и в НП.  Самият жалбоподател в жалбата си признава,че не е заплатил глобата,както и че автомобила не е минал технически преглед.

      Тази фактическа обстановка се потвърждава и от показанията на актосъставителя А., дадени в съдебно заседание.

      На жалбоподателя са наложени  санкции, предвидена в закона.. Не е необходимо от него да са настъпили вредни последици. Нарушението е често извършвано от гражданите, поради което не може да се приеме, че представлява маловажен случай на нарушение. Наказателното постановление следва да бъде потвърдено.

Мотивиран от гореизложеното, съдът    

 

Р     Е     Ш     И   :

 

        ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № * . на Началник РУП към ОДМВР Бургас, РУ-М.Търново с което на Н.М.К., ЕГН/ЛНЧ ********** с адрес: *** за нарушение на чл.190 ал. 3 от ЗДвП на основание  чл.185 от ЗДвП  е наложено наказание- Глоба в размер на 20лв, за нарушение на чл.147 ал. 1 от ЗДвП  на основание чл.181 т.1. от ЗДвП е наложено наказание - Глоба в размер на 50лв. и за нарушение на чл.100 ал. 1 т.1 от ЗДвП на основание чл.183 ал.1 т.1 пр.2 от ЗДвП  е наложено наказание - Глоба в размер на 10лв.

 

НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок, считано от съобщаването му на страните.

 

 

РАЙОНЕН    СЪДИЯ: