Р Е Ш Е Н И Е

 

                            № … / 11.02.2019 г.     град М.Търново

 

                               В ИМЕТО НА НАРОДА

Малкотърновски районен съд                             наказателен състав

На шести февруари                                                           2019 година

В публичното заседание в следния  състав :

                                            Председател :   ЧАНКО ПЕТКОВ

                           Съдебни заседатели :      1.

                                                                   2.

Секретар:М. Димова

Прокурор ………...........................

като разгледа докладваното от съдията ПЕТКОВ

НАХ дело № 8 по описа за  2019 година и за да се произнесе взе предвид следното:

         Производството по делото е по реда на глава трета, раздел V от ЗАНН. Образувано е по жалба на  Н.М.К., ЕГН/ЛНЧ ********** с адрес: *** против наказателно постановление № *. на Началник РУП към ОД МВР Бургас, РУ-М.Търново, с което на жалбоподателя на основание чл.638, ал.3,   от Кодекса за застраховането е наложено наказание глоба в размер на 400 лева  за нарушение на чл. 638, ал.3,   от КЗ.

Жалбоподателят редовно призован  се явява лично.Моли съда НП да бъде отменено.

Защитата на жалбоподателя пледира за отмяна на НП.

 Във въззивната жалба се излагат основания за отмяна на наказателното постановление.

Административнонаказващият орган редовно призован  изпраща представител.   Пледира НП да бъде потвърдено.

Въззивната жалба е подадена в срока по чл.59, ал.2 от ЗАНН, от лице, имащо право да обжалва и отговаря на изискванията на закона. Същата е допустима.

           Съдът намира за установено от фактическа страна следното:

           Срещу жалбоподателя К.  е съставен акт за установяване на административно нарушение  * г..  от Я.А. на длъжност мл. автоконтрольор към ОДМВР Бургас , РУ Малко Търново  за това, че на * часа в община * на път ПЪРВИ КЛАС № 9 като водач на товарен автомобил - * с per № * на ПП1-9 КПП * управлява товарен автомобил * собственост на * с прикачено полуремарке с рег.* собственост на * , като при проверката се установи, че на прикаченото ППС от категория 04 ,което е регистрирано на територията на РБългария и не е спряно от движение няма сключен и действащ договор застраховка гражданска отговорност на автомобилистите като лице,което не е собственик и управлява МПС.

 

На основание съставения акт е издадено и атакуваното НП.

При съставянето на акта и издаването на наказателното постановление не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила. Актосъставителят и административно-наказващият орган са спазили разпоредбите, съответно на чл.40-44 и чл.57,58 от ЗАНН. Актът съдържа всички необходими елементи, посочени в чл.42 от ЗАНН. Наказателното постановление, издадено на основание акта за установяване на административно нарушение е съобразено с изискванията на чл.53 и 57 от ЗАНН,

Въз основа на приетите факти по делото съдът прави следните правни изводи:

         Жалбоподателят е осъществил от обективна и субективна страна състава на нарушението по чл.638,ал.3 от Кодекса за застраховането като на * г. в 09:19 часа в община * на път ПЪРВИ КЛАС № 9 като водач на товарен автомобил - * управлява товарен автомобил * собственост на * с бул.* с прикачено полуремарке с рег.* собственост на * , като при проверката се установи, че на прикаченото ППС от категория 04 ,което е регистрирано на територията на Р.България и не е спряно от движение няма сключен и действащ договор застраховка гражданска отговорност на автомобилистите като лице,което не е собственик и управлява МПС.

      Тази фактическа обстановка се потвърждава и от показанията на актосъставителя А., дадени в съдебно заседание.

      Съдът не споделя доводите на защитата на жалбоподателя,че  ремаркето теглено от товарния автомобил не подлежи на застраховане.Съгласно разпоредбата на чл. 481. (1) за моторни превозни средства се смятат и ремаркетата и полуремаркетата по Закона за движението по пътищата, включително къмпинг-ремаркетата.Изключения се предиждат единствено за ремаркета категория О1 (до 750 килограма) по Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета (обн., ДВ, бр. 40 от 2009 г.; изм., бр. 75 от 2012 г., бр. 77 от 2013 г. и бр. 17 от 2015 г.).Конкретния случай не попада в изключения за които не се заплаща гражданска отговорност ,тъй като и в акта и в НП е посочено ,че прикаченото ППС е от категорията О4.

 

    

      На жалбоподателя е наложена  санкция от 400 лева глоба, предвидена в закона. Съдът не споделя доводите за маловажност на случая. Нарушението е формално. Не е необходимо от него да са настъпили вредни последици. Нарушението е често извършвано от гражданите, поради което не може да се приеме, че представлява маловажен случай на нарушение. Наказателното постановление следва да бъде потвърдено.

Мотивиран от гореизложеното, съдът    

 

Р     Е     Ш     И   :

 

        ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № * . на Началник РУП към ОДМВР Бургас, РУ-М.Търново с което на Н.М.К., ЕГН/ЛНЧ ********** с адрес: *** на основание чл.638, ал.3,   от Кодекса за застраховането е наложено наказание глоба в размер на 400 лева  за нарушение на чл.638, ал.3   от КЗ

НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок, считано от съобщаването му на страните.

 

 

РАЙОНЕН   СЪДИЯ: