Р Е Ш Е Н И Е

 

                            № … / 11.02.2019 г.     град М.Търново

 

                               В ИМЕТО НА НАРОДА

Малкотърновски районен съд                             наказателен състав

На шести февруари                                                           2019 година

В публичното заседание в следния  състав :

                                            Председател :   ЧАНКО ПЕТКОВ

                           Съдебни заседатели :      1.

                                                                   2.

Секретар:М. Димова

Прокурор ………...........................

като разгледа докладваното от съдията ПЕТКОВ

НАХ дело № 9 по описа за  2019 година и за да се произнесе взе предвид следното:

         Производството по делото е по реда на глава трета, раздел V от ЗАНН. Образувано е по жалба на Н.М.К., ЕГН/ЛНЧ ********** с адрес: *** против наказателно постановление  № *. на Началник РУП към ОД МВР Бургас, РУ-М.Търново, с което на жалбоподателя за нарушение на чл.139,ал.5 от ЗДвП на основание чл.179,ал.3,т.1 от ЗДвП е наложено наказание глоба в размер на 3000 лева .

Жалбоподателят редовно призован  се явява лично.Моли съда НП да бъде отменено.

Защитата на жалбоподателя пледира за отмяна на НП.

 Във въззивната жалба се излагат основания за отмяна на наказателното постановление.

          Административнонаказващият орган  изпраща представител.Моли съда НП да бъде потвърдено.

Въззивната жалба е подадена в срока по чл.59, ал.2 от ЗАНН, от лице, имащо право да обжалва и отговаря на изискванията на закона. Същата е допустима.

           Съдът намира за установено от фактическа страна следното:

 Срещу жалбоподателя К.  е съставен акт за установяване на административно нарушение * г.   от Я.И.А. на длъжност мл. автоконтрольор към ОДМВР Бургас , РУ Малко Търново  за това,  че на * г. в 09:01 часа в община * като водач на товарен автомобил - *, на ПП1-9 КПП * управлява товарен автомобил * и прикачено полуремарке с рег.* като при проверката се установи,че на МПС от категория N 3 видно от СРМПС част 2,няма заплатена винетна такса за движение по републиканските пътища,а движение по републиканската пътна мрежа се извършва след заплащане на съответната такса за тях  с което виновно е нарушил чл.139 ал. 5 от ЗДвП а именно: управлява ППС, предназначено за превоз на товари, състав от ППС с 2 и повече оси
с технически допустима маса 12 или повече тона по републиканските пътища, за което не е заплатена винетна такса по чл.10.ал.1, т1 от закона за пътищата,

На основание съставения акт е издадено и атакуваното НП.

При съставянето на акта и издаването на наказателното постановление не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила. Актосъставителят и административно-наказващият орган са спазили разпоредбите, съответно на чл.40-44 и чл.57,58 от ЗАНН. Актът за установяване на административно нарушение е съставен и препис от него е връчен на нарушителя, според изискванията на чл.40 и 43 от ЗАНН. Актът съдържа всички необходими елементи, посочени в чл.42 от ЗАНН. Наказателното постановление, издадено на основание акта за установяване на административно нарушение е съобразено с изискванията на чл.53 и 57 от ЗАНН.

Въз основа на приетите факти по делото съдът прави следните правни изводи:

Жалбоподателят е осъществил от обективна и субективна страна състава на нарушението по чл.139,ал.5 от ЗДвП.  Самият жалбоподател в жалбата си признава,че няма закупен винетен стикер за автомобила.

      Тази фактическа обстановка се потвърждава и от показанията на актосъставителя А., дадени в съдебно заседание.

      На жалбоподателя е наложена  санкция от 3000 лева глоба, предвидена в закона.. Не е необходимо от него да са настъпили вредни последици. Нарушението е често извършвано от гражданите, поради което не може да се приеме, че представлява маловажен случай на нарушение. Наказателното постановление следва да бъде потвърдено.

Мотивиран от гореизложеното, съдът    

 

Р     Е     Ш     И   :

 

        ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № * . на Началник РУП към ОДМВР Бургас, РУ-М.Търново с което на Н.М.К., ЕГН/ЛНЧ ********** с адрес: *** за нарушение на чл.139,ал.5 от ЗДвП на основание чл.179,ал.3,т.1 от ЗДвП е наложено наказание глоба в размер на 3000 лева .

НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок, считано от съобщаването му на страните.

 

 

РАЙОНЕН    СЪДИЯ: