Р Е Ш Е Н И Е

№…     / 25.03.2019 г.

 

 В ИМЕТО НА НАРОДА

 

М.Търновски районен съд                                        наказателен състав

На двадесети март                                                                      2019година

В публичното заседание в следния  състав :

 

                                                     Председател :   ЧАНКО ПЕТКОВ

                                    Съдебни заседатели :  1.

                                                                           2.

Секретар: М.Димова

прокурор ………...........................

като разгледа докладваното от съдията ПЕТКОВ

НАХ дело № 15 по описа за 2019 година, и за да се произнесе взе предвид следното:

 

       Производството по делото е по реда на глава трета, раздел V от ЗАНН. Образувано е по жалба на Н.К.Н., ЕГН: **********, притежаваш документ за самоличност No
**г. от МВР-В*, с адрес: с. **
„* против наказателно постановление №*. на  Зам.Началник на Митница Бургас,с което на жалбоподателя за нарушение на  чл. 233, ал. 1  от Закона за митниците , на основание чл.233 ал.1 от ЗМ  е наложена
глоба в размер на 1401,84 лева /хиляда
четиристотин и един лева и осемдесет и четири стотинки/, представляваща 200% от митническата стойност на стоката  и на основание чл.233 ал.6 от ЗМ са отнети в полза на държавата предмета на престъплението:

   -    ампули „ULTRACAIN“ D-S 40 mg/mI+6 mcg/ml, с активна лекарствена субстанция „epinefrin“ /12 бр. кутии, по 20 ампули в кутия/ - 240 броя;

   - паста ,,DML DENTAL“ NECRONERF ARSENICA - в кутии по 5 гр. -15 броя;

    -стоматологични инструменти - 42 броя;

     -резервна част с надпис ,,VMI V38-BA Е 3/2 N.O. 0-8 Bar 24 VDC 2.3 W СЕ Tf. -5С+50С“ - 1 брой;

     -резервна част с надпис „BEAR 201305233 06“ - 1 брой;
      -ролки-лигавници с надпис „DISPOSABLE ROLL DENTAPRON“ - 13 броя,

         с обща митническа стойност 700,92 лева /седемстотин лева и деветдесет и две стотинки/.

          Жалбоподателят редовно призован   се явява лично.Моли съда НП да бъде отменено.

Във въззивната жалба се оспорва извършеното нарушение и се излагат основания за отмяна на наказателното постановление.

Защитата на жалбоподателя пледира за отмяна на НП.

Административнонаказващия орган редовно призован  изпраща представител. Моли съда НП да бъде потвърдено.

Въззивната жалба е подадена в срока по чл.59, ал.2 от ЗАНН, от лице, имащо право да обжалва и отговаря на изискванията на закона. Същата е допустима.

          Съдът намира за установено от фактическа страна следното:               Административно наказателното производство е образувано с акт за установяване на административно нарушение   сериен  № * г. съставен от Г.И.Я. - на длъжност старши митнически инспектор при МП „Малко Търново“,за това ,че на  * часа, на МП „Малко Търново“, на трасе за обработка на входящи автомобили от Република Турция за Република България е пристигнал лек автомобил,марка **управляван от българския гражданин
Н.К.Н., ЕГН: **********. Заедно с него са пътували българските граждани **ЕГН: ********** и **, ЕГН: **********. При
пристигане на автомобила в зоната за митнически контрол актосъставителят попитал водача и
пътниците дали имат акцизни стоки . валута, валутни ценности или стоки в търговско количество
за деклариране пред митническите органи. След получени отрицателни отговори превозното средство е било отклонено за митническа проверка. Извършена е била частична митническа
проверка на превозното средство и пътническия багаж. В хода на проверката, в товарното
помещение на автомобила е била открита следната недекларирана по установения ред стока:
 

     -    ампули „ULTRACAIN“ D-S 40 mg/mI+6 mcg/ml, с активна лекарствена субстанция „epinefrin“ /12 бр. кутии, по 20 ампули в кутия/ - 240 броя;

   - паста ,,DML DENTAL“ NECRONERF ARSENICA - в кутии по 5 гр. -15 броя;

    -стоматологични инструменти - 42 броя;

     -резервна част с надпис ,,VMI V38-BA Е 3/2 N.O. 0-8 Bar 24 VDC 2.3 W СЕ Tf. -5С+50С“ - 1 брой;

     -резервна част с надпис „BEAR 201305233 06“ - 1 брой;
      -ролки-лигавници с надпис „DISPOSABLE ROLL DENTAPRON“ - 13 броя,

 

 

В снето писмено обяснение Н.К.Н. заявява, че е стоматолог и е закупил резервните части и гелове за лична полза.

Откритите стоки, предмет на нарушението, са иззети с разписка № 0092528/01.07.2018 г.

За извършените контролни действия е съставен Протокол за извършена митническа проверка № М 2055/BG001003/01.07.2018 г.

За целите на административно наказателното производство е изготвена експертна оценка per. № 32-366473/14.12.2018 г. по описа на Митница-Бургас от **, вещо лице от
списъка ОС – Х*. В нея е определена митническа стойност на недекларираната стока общо в
размер на 700,92 лева /седемстотин лева и деветдесет и две стотинки/.

 

        Актосъставителят квалифицирал нарушението по чл. 233, ал. 1 от ЗМ. Актът е подписан без възражения.

        Административнонаказващият орган въз основа на съставения акт издал атакуваното наказателно постановление.

Въз основа на приетите факти по делото съдът прави следните правни изводи:

При проверка на акта и НП съдът  не откри допуснати от АНО съществени процесуални нарушения, водещи до нарушаване правото на защита на жалбоподателя.

Съгласно разпоредбата на чл.233, ал.1 от ЗМ „Който пренесе или превози стоки през държавната граница или направи опит за това без знанието и разрешението на митническите органи, доколкото извършеното не представлява престъпление, се наказва за митническа контрабанда с глоба от 100 до 200 на сто върху митническата стойност на стоките“. Видно от изложеното, разпоредбата на чл.233, ал.1 от ЗМ предвижда две различни форми на изпълнителното деяние на това административно нарушение, а именно „пренася“ и „превозва“.

В случая безспорно е установено, че процесиите стоки  са били „првозени” от жалбоподателя Н..

Недекларираната стока не попада в обхвата на дефиницията „стоки с нетърговски характер", посочена в чл.1, т. 21, буква „б“ от Делегиран Регламент на Комисията /ЕС/ 2015/2446
от 28.07.2015 г. за допълнение на Регламент /ЕС/ № 952/2013 г. на Европейския Парламент и на Съвета за определяне на подробни правила за някои от разпоредбите на МКС. Същата подлежи на
деклариране на основание чл. 158 от Регламент /ЕС/ № 952/2013 г. по един от предвидените начини, съответно чл. 135 и чл. 143 от Делегиран Регламент на Комисията /ЕС/ 2015/2446 от
28.07.2015 г. за допълнение на Регламент /ЕС/ № 952/2013 на Европейския Парламент и на Съвета за определяне на подробни правила за някои от разпоредбите на МКС.

 

Н.К.Н.   не е изпълнил своето задължение да декларира по установения ред пред митническите органи пренесената от него стока. Той е бил наясно с действащите законови разпоредби. На митнически пункт „Малко Търново“ има указателни табели, на които на шест езика са указани нормите за безмитен внос на стоки, внасяни от пътниците. Той е бил длъжен да декларира пренасяната от него стока, за което му  е била предоставена възможност, но не е сторил това.

За изясняване на фактическата обстановка по делото бе разпитан актосъставителят Я.,който потвърждава изложените в НП обстоятелства.

Предвид горното съдът намира,че на  *“, Н.К.Н., ЕГН: **********,  е превозил през държавната граница на Република България,без знанието и разрешението на митническите органи стоки, подробно описани в обстоятелствената част на настоящото решение,  с което виновно е осъществил състава на чл.233, ал.1 от Закона за митниците.

Съдът не споделя възраженията на защита за допуснати съществени нарушения на процесуалните правила.Съдът не споделя възражението на защитата,че в акта и в НП са посочени номерата на два различни протокола за извършена митническа проверка.Съдът намира,че това е явна фактическа грешка,която по никакъв начин не е нарушила правото на защита на жалбоподателя.Неоснователно е и възражението,че митническата стойност на стоката е определена няколко дни преди издаване на НП.Това е така,тъй като е извършена експертиза от вещо лица-експерт и няма как при издаване на акта да е описана стойността на стоката,тъй като това не е задължение на митническите органи. Съдът намира ,че АНО правилно е приложил и материалния закон като е определил глобата в предвидения в закона размер,поради което е неоснователно и възражението че наложената санкция не съответства на факта ,че нарушението е първо за жалбоподателя.Неснователно е и възражението,че жалбоподателя е стоматолог и пренасяната стока е предназначена за неговата работа.Количеството на пренесената стока е твърде голямо за да се приеме ,че е за лична употреба.

 

 

Мотивиран от гореизложеното, съдът

 

                                           Р      Е     Ш     И   :

 

         ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление * . на  Зам. Началник на Митница Бургас, с което на Н.К.Н., ЕГН: **********, притежаваш документ за самоличност No
**г. от МВР-В*, с адрес: с. **
„* за нарушение на  чл. 233, ал. 1  от Закона за митниците , на основание чл.233 ал.1 от ЗМ  е наложена
глоба в размер на 1401,84 лева /хиляда
четиристотин и един лева и осемдесет и четири стотинки/, представляваща 200% от митническата стойност на стоката  и на основание чл.233 ал.6 от ЗМ са отнети в полза на държавата предмета на престъплението:

   -    ампули „ULTRACAIN“ D-S 40 mg/mI+6 mcg/ml, с активна лекарствена субстанция „epinefrin“ /12 бр. кутии, по 20 ампули в кутия/ - 240 броя;

   - паста ,,DML DENTAL“ NECRONERF ARSENICA - в кутии по 5 гр. -15 броя;

    -стоматологични инструменти - 42 броя;

     -резервна част с надпис ,,VMI V38-BA Е 3/2 N.O. 0-8 Bar 24 VDC 2.3 W СЕ Tf. -5С+50С“ - 1 брой;

     -резервна част с надпис „BEAR 201305233 06“ - 1 брой;
      -ролки-лигавници с надпис „DISPOSABLE ROLL DENTAPRON“ - 13 броя,

         с обща митническа стойност 700,92 лева /седемстотин лева и деветдесет и две стотинки/.

 

 

НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок, считано от съобщаването му на страните.

                                             

 

 

  РАЙОНЕН СЪДИЯ: