Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 

 

                                       27.05.2019г.             гр.Малко Търново

 

                                      В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Малкотърновкият районен съд                                      граждански състав

На   ДВАДЕСЕТ И ВТОРИ МАЙ         две хиляди и деветнадесета година

В публичното заседание в следния състав:

 

                                                    Председател:ЧАНКО ПЕТКОВ

 

секретар Мара Димова,

като разгледа докладваното от съдия Петков гр.д. № 18 по описа на РС-Малко Търново за 2019г., за да се произнесе взе предвид следното :

 

         Искът е за делба с правно основание чл.341 ал.1 от ГПК, връзка с чл.34 ЗС, като производството се намира във фазата по допускане на делбата.

    Производството по делото е образувано по повод искова молба  от                                                                    Я.Т.Р. с  ЕГН-**********, чрез адвокат П.Ю. ***,тел. № * ПРОТИВ К.Т.П., ЕГН-**********;адрес: ***;  С.Т.Ш., ЕГН-**********   адрес: ***  и Н.Т.К., ЕГН-**********   с адрес: *** , с която  да бъде допусната съдебна делба на недвижим имот, находящ се в с.*: еднофамилна полумасивна жилищна сграда с площ от 45/четиридесет и пет/ кв.м, построена в поземлен имот 38/тридесет и осем/ по плана на е. * с площ от 160/сто и шестдесет/ кв.м, попадащ в урегулиран поземлен имот VII-38, 39/седми - тридесет и осем, тридесет и девет / в кв.8/осем/по плана на е. *, целият УПИ е площ от 985/деветстотин осемдесет и пет/ кв.м, по плана на с. *, обл. Бургас, при граници на поземления имот: улица, УПИ VI-37, УПИ VIII-40,43 , ПИ 39 и при граници на УПИ VII-38, 39 : улица, УПИ VI-37, УПИ VIII-40,43 ,УПИ ХП-45 и УПИ ХШ-46. при квоти: 2/12 /две дванадесети /идеални части за Я.Т.Р., 5/12/пет дванадесети/ идеални части за К.Т.П. и 5/12/пет дванадесети/ идеални части за С.Т.Ш..

         И да се допусне съдебна делба между ищцата Я.Т.Р. и  ответника Н.Т.К. на следния недвижим имот: поземлен имот 38/тридесет и осем/ по плана на с.* с площ от 160/сто и шестдесет/ кв.м, попадащ в урегулиран поземлен имот VII-38, 39/седми -тридесет и осем, тридесет и девет / в кв.8/осем/по плана на с. *, целият УПИ с площ от 985/деветстотин осемдесет и пет/ кв.м, по плана на с. *, обл. Бургас, при граници на поземления имот: улица, УПИ VI-37, УПИ VTII-40,43 , ПИ 39 и при граници на УПИ VII-38, 39 : улица, УПИ VI-37, УПИ VIII-40,43 , УПИ ХП-45 и УПИ ХШ-46, при квоти: 1/2 /една втора/ идеална част за Я.Т.Р. и 1/ 2 /една втора/ идеална част за Н.Т.К..

 

      Ищеца редовно призовани не се  явява лично.Упълномощения адвокат също не се явява.Постъпила е молба с която моли съда да бъде допусната делба при описаните в исковата молба квоти.

      Ответниците П. и Ш* редовно призовани не се явяват.За тях се явява адв. Д*.Моли съда да бъде допусната делба при описаните в исковата молба квоти.

        Ответника К. редовно призован не се явява.

        След преценка на събраните по делото доказателства, ценени по отделно и в тяхната съвкупност, настоящият състав намира за установено от фактическа и правна страна следното:

        Ищцата твърди,че заедно със съделителите К.П. и С.Ш. са съсобственици на следния недвижим имот, находящ се в с.*, Община МалкоТърново: еднофамилна полумасивна жилищна сграда с площ от 45/четиридесетипет/ кв.м, построена в поземлен имот 38/тридесет и осем/ по плана на с. * с площ от
160/сто и шестдесет/ кв.м, попадащ в урегулиран поземлен имот VII-38, 39/седми -
тридесет и осем, тридесет и девет / в кв.8/осем/по плана на с. *, целият УПИ с
площ от 985/деветстотин осемдесет и пет/ кв.м, по плана на с. *, обл. Бургас, при граници на поземления имот: улица, УПИ VI-37, УПИ VIII-
40,43 , ПИ 39 и при граници на УПИ VII-38, 39 : улица, УПИ VI-37, УПИ VIII-40,43 ,
УПИ ХП-45 и УПИ ХШ-46.

Описаната жилищна сграда е била съпружеска имуществена общност на родителите
на ищцата Я.Р., като на 26.06.1979 г. на бащата на ищцата *
К. е издаден нотариален акт
19, т.1, дело 29/1979 г. на PC Малко Търново
за собственост върху следния недвижим имот, придобит по давност: дворно място от
160/сто и шестдесет/ кв.м е построена върху него жилищна сграда, съставляващо
урегулиран парцел VII седми/ в кв.8/осем/, целият парцел с площ от 985/деветстотин
осемдесет и пет/ кв.м по плана на с. *, обл. Бургас, при
граници на парцела :улица, парцел
VI, парцел XII, парцел VIII и имот пл. 39.

 

След смъртта на майка си * г., ищцата Я.Т.Р. наследява 1/6 идеална част от жилищната сграда, братът на ищцата
Н.Т.К. -също 1/6 идеална част и собственик на 4/6 идеални части се
явява бащата Тодор К..Чрез сделка-замяна , за която е извършен нотариален акт
от 15.04.2016 г. , ответниците К.П. и С.Ш. придобиват 1/6
идеална част от описаната жилищна сграда, ведно с 1/6 ид.част от съответното право на
строеж.С последваща сделка покупко-продажба, също на 15.04.2016 г. ответниците
придобиват собствеността на 4/6 ид.ч от жилищната сграда от бащата на ищцата Тодор
К..

 

      Молят съда, да постанови решение, с което да бъде допусната делба на посочения по-горе недвижим имот при квоти: 2/12 /две дванадесети /идеални части за Я.Т.Р., 5/12/пет дванадесети/ идеални части за К.Т.П. и 5/12/пет дванадесети/ идеални части за С.Т.Ш..

     Ищцата твърди,че заедно със ответникът Н.Т.К. са съсобственици при равни квоти- по ½ /една втора/ идеална част от поземлен имот 38/тридесет иосем/по плана на с. * с площ от 160/сто и шестдесет/ кв.м, попадащ в урегулиран поземлен имот VII-38, 39/седми -тридесет и осем, тридесет и девет / в кв.8/осем/поплана на с. *, целият УПИ с площ от 985/деветстотин осемдесет и пет/ кв.м,по плана на с. *, обл. Бургас, при граници на поземленияимот: улица, УПИ VI-37, УПИ VIII-40,43 , ПИ 39 и при граници на УПИ VII-38, 39 :улица, УПИ VI-37, УПИ VIII-40,43 , УПИ ХП-45 и УПИ ХШ-46. Видно от издадената
скица
210/02.11.2018 от Община М.Търново регулацията относно имота не е
приложена.
Я.Р. и Н.К. са придобили собствеността на
притежаваните от тях идеални части от имота по наследство от родителите си
* К..

     Молят съда, да постанови решение, с което да бъде допусната делба на посочения по-горе недвижим имот при квоти: 1/2 /една втора/ идеална част за Я.Т.Р. и 1/ 2 /една втора/ идеална част за Н.Т.К..

       Представят доказателства.

     В законоустановения срок ответниците са депозирали писмен отговор с който признават иска .Заявяват,че ще се ползват от представените от ищеца писмени доказателства.

 

          Между страните не се спори досежно правопораждащия факт и досежно квотите на собственост.

 

          Мотивиран от горното и на основание чл.341 ал.1 от ГПК, съдът

 

                                               Р   Е    Ш     И:

 

     ДОПУСКА извършването на съдебна делба между Я.Т.Р., К.Т.П. и С.Т.Ш. на недвижим имот находящ се в с.*: еднофамилна полумасивна жилищна сграда с площ от 45/четиридесет и пет/ кв.м, построена в поземлен имот 38/тридесет и осем/ по плана на е. * с площ от 160/сто и шестдесет/ кв.м, попадащ в урегулиран поземлен имот VII-38, 39/седми - тридесет и осем, тридесет и девет / в кв.8/осем/по плана на е. *, целият УПИ е площ от 985/деветстотин осемдесет и пет/ кв.м, по плана на с. *, обл. Б*, при граници на поземления имот: улица, УПИ VI-37, УПИ VIII-40,43 , ПИ 39 и при граници на УПИ VII-38, 39 : улица, УПИ VI-37, УПИ VIII-40,43 ,УПИ ХП-45 и УПИ ХШ-46. при квоти: 2/12 /две дванадесети /идеални части за Я.Т.Р., 5/12/пет дванадесети/ идеални части за К.Т.П. и 5/12/пет дванадесети/ идеални части за С.Т.Ш..

       ДОПУСКА извършването на съдебна делба между Я.Т.Р. и Н.Т.К. на следния недвижим имот: поземлен имот 38/тридесет и осем/ по плана на с.* с площ от 160/сто и шестдесет/ кв.м, попадащ в урегулиран поземлен имот VII-38, 39/седми -тридесет и осем, тридесет и девет / в кв.8/осем/по плана на с. *, целият УПИ с площ от 985/деветстотин осемдесет и пет/ кв.м, по плана на с. *, обл. Б*, при граници на поземления имот: улица, УПИ VI-37, УПИ VTII-40,43 , ПИ 39 и при граници на УПИ VII-38, 39 : улица, УПИ VI-37, УПИ VIII-40,43 , УПИ ХП-45 и УПИ ХШ-46, при квоти: 1/2 /една втора/ идеална част за Я.Т.Р. и 1/ 2 /една втора/ идеална част за Н.Т.К..

 

       Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от връчването му на страните, пред Бургаски окръжен съд.

 

 

                                                                 РАЙОНЕН СЪДИЯ: