***          Р Е Ш Е Н И Е

№…     / 03.07.2019 г.

 

 В ИМЕТО НА НАРОДА

 

М.Търновски районен съд                                        наказателен състав

На двадесет и шести юни                                                          2019година

В публичното заседание в следния  състав :

 

                                                     Председател :   ЧАНКО ПЕТКОВ

                                    Съдебни заседатели :  1.

                                                                           2.

Секретар:К.М**

прокурор ………...........................

като разгледа докладваното от съдията ПЕТКОВ

НАХ дело №22 по описа за 2019 година, и за да се произнесе взе предвид следното:

 

       Производството по делото е по реда на глава трета, раздел V от ЗАНН. Образувано е по жалба на Г.М.Г., ЕГН: **********, с адрес: ***  против наказателно постановление №*** г. от 14.02.2019г. на  С.Д. Директор на ТД
Южна морска, административнонаказващ орган съгласно Заповед № ****** от 07.01.2019 г. на Директора на Агенция ,.Митници”, с което на жалбоподателя за нарушение на чл.233,ал.2  от ЗМ  на основание чл. 233, ал. 2 вр.чл.233,ал.1 от Закона за митниците  е наложена глоба в размер на 33730,00 лева /тридесет и три
хиляди седемстотин и тридесет лева/, представляваща 100% от митническата стойност на стоката и на основание чл.233 ал.6 от ЗМ са отнети в полза на държавата предмета на престъплението-: препарат за растителна защита, марка “ **** “ - 500 броя, в опаковки по 1кг. всяка, общо 500 килограма, с обща митническа стойност 33730,00 лева /тридесет и три хиляди седемстотин и
тридесет лева/,както и се отнема в полза на държавата, на основание чл. 233, ал. 8 от Закона за митниците,
лек автомобил, марка „Х**“, модел „А****“, с per. № *** НА, двигател №****, рама №****, на стойност 15000,00 лева /петнадесет хиляди
лева/, послужил като средство за превозването на стоката, предмет на
нарушението.

 

          Жалбоподателят редовно призован  не се явява лично.

          Защитата на жалбоподателя пледира за отмяна на НП.

Във въззивната жалба се оспорва извършеното нарушение и се излагат основания за отмяна на наказателното постановление.

Административнонаказващия орган редовно призован  изпраща представител. Моли съда НП да бъде потвърдено.

Въззивната жалба е подадена в срока по чл.59, ал.2 от ЗАНН, от лице, имащо право да обжалва и отговаря на изискванията на закона. Същата е допустима.

 Съдът намира  следното:

По фактическата обстановка приета от АНО:       

           Административно наказателното производство е образувано с акт за установяване на административно нарушение   сериен акт №*** от 15.08.2018г. от П.Д. на длъжност старши митнически инспектор при ТМУ –Бургас ,Агенция Митници за това,че на 23.06.2018 г., около 14:00 часа, по компетентност в Митница Бургас е получен сигнал
за спряно от служители на МВР МПС с per. № *** Актосъставителят,съвместно с митнически инспектор В** Е** Т** - служител в Митница Бургас, посетили
мястото, посочено в сигнала - път 1-9, кръстовището за мотел „К** **“ в посока град М**
Т**, на 4 км от МП „М** Т**. На място митническите служители установили спряното за проверка от служители на РУ Малко Търново и икономическа полиция към ОД МВР
- Бургас моторно превозно средство, марка „Х**“, с регистрационен №****,управлявано от Г.М.Г.. В автомобила е било натоварено голямо количество препарати за
растителна защита с етикети на турски език. Автомобилът е конвоиран под митнически контрол,съвместно със служители на МВР, до МП „М** Т**“, където му е извършена проверка.
Установените препарати за растителна защита са се намирали в багажника и на задната седалка
на автомобила и са, както следва:

препарат за растителна защита, марка “ D*** “ - 500 броя, в опаковки по 1кг. всяка, общо 500 килограма.

Установено е, че автомобилът е собственост на К**Й.,ЕГН:**********, с адрес: ***, управляван с
Пълномощно от 1**г.

За действията по проверката е съставен Протокол за извършена митническа проверка СОРИ № ******/***.2018 г.

Стоката, предмет на нарушение е задържана с Разписка №******/***2018г.
           Впоследствие е предадена с Приемо - предавателен протокол № 0001/29.06.2018г.на Бистра Стоянова Кесякова - Началник отдел „РЗБХ“ към ОДБХ.

На 13.07.2018 г. са снети писмени обяснения от Г.М.Г., в които заявява,
че на 23.06.2018 г. е ходил в Република Турция управлявайки автомобил „Х**“, с регистрационен номер А*** и в същия ден се е върнал около 14,00 часа в България през
ГКПП М** Т**. В колата е носил личен багаж - памперси, прах за пране и храна.Тръгвайки към град Б**с, след бензиностанция „К**“ видял негов приятел – Д** В***, с бял микробус рег.№****, който бил спрял до пътя. Приятелят му казал, че
непознати за двамата лица, говорещи на български език, им предлагат по 200 лв., за да
транспортират някакъв багаж до Б**. Багажът се намирал в червен микробус в канавката до
него. Натоварили стоката и тръгнали, а след това били спрени до град М** Т** от полицията.

В Митница Бургас е получено сведение per. №******/**.2018 г. по описа на ОД
МВР – Б** и per. №****/**2018 г. по описа на Митница Бургас от Началник отдел
КП ОДМВР - Бургас, което гласи, че на 23.06.2018 г., за времето от 08:00 часа до 22:00 часа,
служители на сектор “ Икономическа полиция", съвместно със служители на РУ МВР - Малко
Търново извършили проверовъчни действия в близост до ГКПП Малко Търново с цел установяване и задържане на лица, извършващи престъпление по смисъла на чл. 242, ал. 1 от НК.
За целта е изградено КПП с местоположение разклона за стария път за град Малко Търново, на 4
км от КПП Малко Търново. В 13:55 ч. на 23.06.2018 г. е спрян за проверка автомобил,марка „Х**“, с per. №****, собственост на К* Й*.Й**, управляван от
Г.М.Г.. При проверката служителите на МВР установяват, че същият превозва
голямо количество препарати за растителна защита. Пред служителите на МВР лицето дава
неясни и противоречиви обяснения, относно придобиването на препаратите. Съгласно писмо per.
№ 189005/02.07.2018 г. на ОД на МВР Бургас в 13:43 ч. г-н Г.М.Г., управлявайки „Х**“ с per. №*** е преминал граничен паспортен контрол. Съгласно
организацията на ГКПП Малко Търново, след паспортен контрол г-н Г. е преминал митнически контрол, където е следвало да декларира превозваните от него стоки пред дежурния
митнически служител. Предвид краткия времеви интервал е липсвала реална възможност да се
извърши претоварване на стоки в такова количество.

В законоустановения срок не е постъпило възражение срещу акта.

За целите на административнонаказателното производство Комисия, определена със Заповед № ******/30.05.2018 г. на Началника на Митница Бургас е приета митническа
стойност на недекларираната стока общо в размер на 33730,00 лева /тридесет и три хиляди
седемстотин и тридесет лева/, определена на основание чл. 74, пар. 3 от Регламент № 952/13 г.

Превозните и преносните средства, които са послужили за превозването или пренасянето
на стоките - предмет на митническа контрабанда, се отнемат в полза на държавата независимо чия
собственост са, освен ако стойността им явно не съответства на стойността на предмета на
митническата контрабанда. В тази връзка е изготвена експертна оценка на автомобила,послужил за извършване на нарушението - лек автомобил, марка „Х**", модел „А***“, с per. №***
НА, двигател №*****, рама №*****, с дата на първа регистрация ***2009 г.

Същата е изготвена от инж. И.С.Д, вещо лице от списъка на БОС и
регистрирана с вх. №****. по описа на Митница-Бургас.

Съгласно горецитираната експертна оценка стойността на автомобила, марка „Х**“,
модел „А***“, с per. №*** е 15000,00 лева/петнадесет хиляди лева/.

        Актосъставителят квалифицирал нарушението по чл. 233, ал. 2 във връзка с чл. 233, ал. 1 от ЗМ. Актът е подписан без възражения.

        Административнонаказващият орган въз основа на съставения акт издал атакуваното наказателно постановление.

          Това е фактическата обстановка въведена в НП от АНО.

          За изясняване на фактическата обстановка по делото бяха разпитани  свидетели.Св.Д. заявява,че същият е сезиран поради това,че нарушението не е извършено и установено на МП и митническите служители имат юрисдикция само на пункта , а той имал такава  в района на О** ,Б**,Я**за спрени четири броя МПС  на 4км. от МП Малко Търново и същите са били натъпкани  с препарати за растителна защита в опаковки по 1кг. или общо се установило 500кг.Заявява,че  извода,че жалбоподателя транспортира процесните стоки е направил на база сведения от служители на МВР.

        Св.К*, работещ като главен инспектор отговорник на смяна която на 23.06.2018г. е била на смяна когато автомобила на жалбоподателя е преминал граничния пункт от РТурция за РБ .Заявява,че той не е проверявал автомобила управляван от жалбоподателя.Твърди,че винаги се извършва проверка на преминаващите автомобили.Твърди,че е говорил с колегата,който е проверил автомобила дали е имал нещо за деклариране и същият е заявил че не са открили стоки подлежащи на деклариране.Попитал го е изрично дали е имало в автомобила препарати за растителна защита като отговора е бил отрицателен.Заявява,че няма Протокол за извършена проверка на МП.

          Св.И.,който на прецесната датае бил на работа като митнически инспектор на МП и който заявява,че не е извършил проверка на автомобил Х** .Твърди,че е извършена проверка,но не са установени стоки за деклариране.

          Жалбоподателят дава обяснения в съдебно заседание.Твърди,че на процесната дата е управлявал автомобил Х** и е преминал през МП от Р Турция за РБ.Била му извършена митническа проверка.Попитали го дали има нещо за деклариран и отговора му бил отрицателен.После излага доводи относно това как препаратите са се указали в автомобила му.

      Св.И* заявява,че на процесната дата е преминал от Р Турция за РБ бил е извършен митнически контрол и после излага доводи относно това как се е указала стоката в автомобила му.

      Видно  от Справка на КД Гранична полиция жалбоподателят Г. е влязъл в РБ през ГКПП М.Търново на 23.06.2018г. в 13:43ч.

Въз основа на приетите факти по делото съдът прави следните правни изводи:

Безспорно е доказано,че на процесната дата жалбоподателят е преминал през МП Малко Търново.Не се доказа по безспорен начин,че същият е превозил през границата без знанието и разрешението на митническите органи процесните стоки.Св.И. и К*,които са били на смяна на посочения ден заявяват,че автомобила управляван от жалбоподателя е бил проверяван и не са открили стоки подлежащи на деклариране.Освен това липсва Протокол от самата проверка на МП М* Т*.Това че са открити стоки във вътрешността на страната не означава ,че същите са внесени от Турция и са подлежали на деклариране.Данни в тази насока категорично липсват.Освен това ако тези стоки са преминали през границата то при проверка не би могло да не бъдат забелязани предвид голямото количество.

Поради което съдът намира,че НП следва да бъде отменено като незаконосъобразно.

Мотивиран от гореизложеното, съдът

                                           Р      Е     Ш     И   :

            ОТМЕНЯ наказателно постановление№***  .2019г. на  С.Д. Директор на ТД
Южна морска, административно наказващ орган съгласно Заповед № **** от 07.01.2019 г. на Директора на Агенция ,.Митници”, с което на Г.М.Г., ЕГН: **********, с адрес: ***   за нарушение на  чл.233,ал.2  от ЗМ  на основание чл. 233, ал. 2 вр.чл.233,ал.1 от Закона за митниците  е наложена глоба в размер на 33730,00 лева /тридесет и три
хиляди седемстотин и тридесет лева/, представляваща 100% от митническата стойност на стоката и на основание чл.233 ал.6 от ЗМ са отнети в полза на държавата предмета на престъплението-: препарат за растителна защита, марка “ Dalton 5 SG “ - 500 броя, в опаковки по 1кг. всяка, общо 500 килограма, с обща митническа стойност 33730,00 лева /тридесет и три хиляди седемстотин и
тридесет лева,както и се отнема в полза на държавата, на основание чл. 233, ал. 8 от Закона за митниците,
лек автомобил, марка „Х**“, модел „А**“, с per. № А**, двигател №***, рама №********, на стойност 15000,00 лева /петнадесет хиляди
лева/, послужил като средство за превозването на стоката, предмет на
нарушението.

 

 

 

НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок, считано от съобщаването му на страните.

 

 

 

                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ: