Р Е Ш Е Н И Е

№…     / 26.06.2019 г.

 

 В ИМЕТО НА НАРОДА

 

М.Търновски районен съд                                        наказателен състав

На деветнадесети юни                                                                          2019година

В публичното заседание в следния  състав :

 

                                                     Председател :   ЧАНКО ПЕТКОВ

                                    Съдебни заседатели :  1.

                                                                           2.

Секретар: М.Димова

прокурор ………...........................

като разгледа докладваното от съдията ПЕТКОВ

НАХ дело №23 по описа за 2019 година, и за да се произнесе взе предвид следното:

 

       Производството по делото е по реда на глава трета, раздел V от ЗАНН. Образувано е по жалба на С.З.Ч., ЕГН **********,притежаващ паспорт N**********, изд. на
**/**/201*г. от МВР Бургас, с адрес гр. А., общ. А., обл. Бургас, ул.“С. Д.“ № *, против наказателно постановление №1720/2018г. от 29.01.2019г. на Зам. Директор на Териториална
Дирекция ..Южна морска", административно наказващ орган съгласно Заповед №ЗАМ-42/32-8714 от 07.01.2019 г. на Директора на Агенция ,.Митници”,  с което на жалбоподателя за нарушение на чл.233,ал.1  от ЗМ  на основание чл.233,ал.1 от Закона за митниците  е наложена глоба в размер на 2273.60 лева / две хиляди двеста седемдесет и три лева и
шестдесет стотинки/, представляваща 200% от митническата стойност на стоката на основание чл. 233, ал. 1 от ЗМ, съгласно становище на Комисия, определена със Заповед №
ЗМ-1000-423 от 30.05.2018г. на Началника на Митница Бургас. и на основание чл.233 ал.6 от ЗМ са отнети в полза на държавата предмета на престъплението-: Mono implant - dental drills - 4 броя;Mono implant - material Ti-G5 - 21 броя; Mono implant - material Ti-G5 ELI - 76 броя;

Mono implant - material POM - 15 броя,c обща митническа стойност 1136.80 / хиляда сто тридесет и шест лева и осемдесет
стотинки/,

 

 

          Жалбоподателят редовно призован  не се явява лично.

Във въззивната жалба се оспорва извършеното нарушение и се излагат основания за отмяна на наказателното постановление.

Административнонаказващия орган редовно призован  изпраща представител. Моли съда НП да бъде потвърдено.

Въззивната жалба е подадена в срока по чл.59, ал.2 от ЗАНН, от лице, имащо право да обжалва и отговаря на изискванията на закона. Същата е допустима.

 Съдът намира за установено от фактическа страна следното:               Административно наказателното производство е образувано с акт за установяване на административно нарушение   сериен акт №1511 от 18.08.2018г. съставен от Н.Д.Б. -старши митнически инспектор в МП ..Малко Търново" срещу С.З.Ч., ЕГН ********** за това ,че на 18.08.2018г. около 12.00 ч. на МП „Малко Търново", на трасе „вход" е пристигнал пътуващ от
Република Турция за Република България лек автомобил марка ..ОПЕЛ АСТРА” с per. №
******,
управляван от лицето С.З.Ч.. След приключване на паспортния контрол е постъпило
искане за извършване на съвместна проверка № 244/18.08.2018г. с органите на Гранична полиция.
Актосъставителят е попитал водача на превозното средство, дали има за деклариране-акцизни стоки,стоки с търговски характер, валута и валутни ценности. След получен отрицателен отговор, на основание
чл.16. ал.1. т. 1 от ЗМ. актосъставителят съвместно с митническите служители К
. П. и
Г
. Я. са пристъпили към проверка на автомобила и багажа. В хода на контролните действия,
в пътна чанта са установили наличието на стоки в търговско количество, недекларирани по установения пред митническите органи ред, а именно:

Mono implant - dental drills - 4 броя;

Mono implant - material Ti-G5 - 21 броя;

Mono implant - material Ti-G5 ELI - 76 броя;

Mono implant - material POM - 15 броя.

Ha основание чл. 16. ал. 1, т. 5 от ЗМ е снето писмено обяснение от С.З.Ч.. в което той е заявил, че недекларираната стока е за братовчед му.

 

Откритите стоки, предмет на нарушението, са иззети с разписка № 0125979 от 18.08.2018г.

За извършените контролни действия е съставен Протокол за извършена митническа проверка № М 2540 от 18.08.2018г.

За целите на административнонаказателното производство. Комисия, определена със Заповед № ЗМ-1000-423/30.05.2018г. на Началника на Митница Бургас е приета митническа
стойност на недекларираната стока общо в размер на 1136.80 лева /хиляда сто тридесет и шест лева и осемдесет стотинки/, определена на основание чл. 74, пар. 3, от Регламент /ЕС/ №952/201Зг.        Актосъставителят квалифицирал нарушението по чл. 233, ал. 1 от ЗМ. Актът е подписан с възражения.

        Административнонаказващият орган въз основа на съставения акт издал атакуваното наказателно постановление.

Въз основа на приетите факти по делото съдът прави следните правни изводи:

При проверка на акта и НП съдът не откри допуснати от АНО съществени процесуални нарушения, водещи до нарушаване правото на защита на жалбоподателя.

Жалбоподателят е осъществила от обективна и субективна страна състава на нарушението по чл. 233, ал. 1 от ЗМ . Тези изводи бяха подкрепени и от показанията на св. Б.. Недекларираната стока не попада в обхвата на дефиницията „стоки с нетърговски характер”, посочена в чл.1, т. 21. буква ..б“ от Делегиран Регламент на Комисията /ЕС/2015/2446 от 28.07.2015 г. за допълнение на Регламент /ЕС/ № 952/2013 г. на Европейския Парламент и на
Съвета за определяне на подробни правила за някои от разпоредбите на МКС. Същата подлежи на
деклариране на основание чл. 158 от Регламент /ЕС/ № 952/2013 г. по един от предвидените начини, съответно чл. 135 и чл. 143 от Делегиран Регламент на Комисията /ЕС/ 2015/2446 от
28.07.2015 г. за допълнение на Регламент /ЕС/ № 952/2013 на Европейския Парламент и на Съвета
за определяне на подробни правила за някои от разпоредбите на МКС.

Предвид горно става ясно ,че на 18.18.2018г. на МП ..Малко Търново“,С.З.Ч., ЕГН **********, притежаващ паспорт No гр. 384001602, изд. на 10/05/2016г. от
МВР Бургас, с адрес гр. А., общ. А., обл. Бургас, ул.“С. Д.“ № 8, е превозил
през държавната граница на Република България, без знанието и разрешението на митническите
органи стоки подробно описани в обстоятелствената част на настоящото постановление.

Той е бил наясно с действащите законови разпоредби, тъй като на МП „Малко Търново" има указателни табели, на които по недвусмислен начин и на шест езика е указано, че стоките с търговски характер подлежат на деклариране. Той е бил длъжен да декларира превозваната от него стока, за което му е била предоставена възможност, но не е сторил това.

                 Големия размер на пренасяната стока сочи ,че същата не е за задоволяване на лични нужди а е стока с търговски характер.

          Съдът не споделя възражението на защитата на жалбоподателя  относно митническата стойност на стоките предмет на настоящото дело.Стойността е определена по съответния ред  от Комисия,определена със заповед на Началник на Митница Бургас.Митническата стойност не е оспорена по съответния ред нито по време на административно наказателната преписка нито по време на съдебното производството.

 

 

Нарушението е извършено при пряк умисъл, тъй като жалбоподателят съзнателно е нарушила забраната на закона.

Относно размера на наложената глоба,съдът намира,че АНО  е съобразил разпоредбата на чл.27 ЗАНН и е наложил наказание предвидено в закона.

 Мотивиран от гореизложеното, съдът

                                           Р      Е     Ш     И   :

            ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление №1720/2018г. от 29.01.2019г. на Зам. Директор на Териториална
Дирекция ..Южна морска", административно наказващ орган съгласно Заповед №ЗАМ-42/32-8714от 07.01.2019 г. на Директора на Агенция ,.Митници”,  с което на С.З.Ч., ЕГН **********  за нарушение на чл.233,ал.1  от ЗМ  на основание чл.233,ал.1 от Закона за митниците  е наложена глоба в размер на 2273.60 лева / две хиляди двеста седемдесет и три лева и
шестдесет стотинки/, представляваща 200% от митническата стойност на стоката на основание чл. 233, ал. 1 от ЗМ, съгласно становище на Комисия, определена със Заповед №
ЗМ-1000-423 от 30.05.2018г. на Началника на Митница Бургас и на основание чл.233 ал.6 от ЗМ са отнети в полза на държавата предмета на престъплението-: Mono implant - dental drills - 4 броя;Mono implant - material Ti-G5 - 21 броя; Mono implant - material Ti-G5 ELI - 76 броя;

Mono implant - material POM - 15 броя,c обща митническа стойност 1136.80 / хиляда сто тридесет и шест лева и осемдесет
стотинки/,

 

 

 

 

НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок, считано от съобщаването му на страните.

 

 

 

                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ: