П Р О Т О К О Л

08.05.2019 година                                                                Град МАЛКО ТЪРНОВО

 

Малкотърновският районен съд                                                     наказателна колегия        

На осми май                                                                                      2019 година

в  публично заседание  в  следния състав:

                                                                       

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН ДОЙКОВ

                                                               Съдебни заседатели:  

 

Секретар: Мара Димова

Прокурор: Райко Стоянов         

Сложи за разглеждане докладваното от съдията Дойков

Наказателно ОХ дело  № 32  по описа за 2019 година                     

На именното повикване в 10.00 часа се явиха:

 

За Районна прокуратура Малко Търново - прокурор  Стоянов.

Подсъдимият А.Н.К., редовно призован,  се явява лично и с адв.*от АК-*– редовно упълномощен.  

Съдът докладва справка за съдимост рег.№46/02.05.2019г. за подсъдимия К..

По хода делото.

Прокурора: Да се даде ход на делото.

Адв.С*: Да се даде ход на делото.

Подсъдимият: Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ счита, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото в съдебно заседание, тъй като се явяват лицата по чл.247 б от НПК, съгласно разпореждането за насрочване на разпоредително заседание, поради което, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

На осн. чл. 272 от НПК председателят провери самоличността на явилите се лица.

ПОДС. А.Н.К. роден на *** *** , български гражданин, средно  образование, не осъждан , женен,  ЕГН: ********** ,  с адрес ***.

Председателят на състава провери връчени ли са преписите и съобщенията по чл. 247б от НПК.

ПОДС.К.: Получил съм съобщението и другите книжа, запознат съм със съдържанието на ОА, разпореждането за насрочване на разпоредително заседание и както и съм уведомена за всички въпроси по чл.248, ал.1 от НПК, които подлежат на обсъждане в днешното съдебно заседание.

Председателят на състава разясни правата на явилите се лица правата по НПК, както и за последствията от влязло в сила определение по въпросите на чл.248, ал.1, т.3 от НПК.

 ПРОКУРОРЪТ: Нямам искания за отводи.

АДВ.С*: Нямам искания за отводи.

ПОДС. К.: Нямам искания за отводи.

ПРОКУРОРЪТ: Не са налице пречки за даване ход на разпоредителното заседание.

АДВ.С*: Запознат съм с материалите по делото. Да се даде ход на разпоредителното заседание.

ПОДС. К.: Запознат съм с материалите по делото. Да се даде ход на разпоредителното заседание.

СЪДЪТ като взе предвид явилите се лица и тяхното становище, намира, че са налице условията за провеждането на разпоредително заседание, поради което 

 О П Р Е Д Е Л И:

 ДАВА ХОД НА РАЗПОРЕДИТЕЛНОТО ЗАСЕДАНИЕ

 СЪДЪТ пристъпва към изслушване на лицата по чл. 247б ал.1 и 2 от НПК по всички въпроси, посочени в чл.248 ал.1 от НПК.

 ПРОКУРОРЪТ: Няма процесуални пречки за даване ход на делото. Считам, че делото е подсъдно на съда и не са налице основания за прекратяване и спиране на наказателното производства. В хода на ДП не са допуснати съществени процесуални нарушения и са налице предпоставките за разглеждане на делото по реда на глава ХХІХ от НПК за сключване на споразумение. Постигнали сме споразумение в следния смисъл. За деянието по т.1 от обвинителния диспозитив, за това, че на 06.12.2018 год. около 15.00 часа в центъра на с. *при управление на МПС - *си служил с регистрационни табели, издадени за друго МПС *– престъпление по чл. 345, ал.1  от НК, като за посоченото деяние да му се наложи наказание глоба в размер на 700.00/седемстотин/лева. По т.2, затова,  че по същото време и място управлявал МПС - *„ с номер на рама * , което не е регистрирано по съответния ред съгласно чл. 140 ал.1 и ал. 2 от ЗДвП и чл. 12, чл. 14 , чл. 24 , чл. 25 и чл. 27 от Наредба І -45 за регистриране, отчет, пускане в движение  и спиране на МПС – престъпление по чл. 345 ал. 2 вр. ал.1 от НК ,  да му се наложи наказание глоба в размер на 700.00/седемстотин/лева.

На основание чл.23 ал.1 от НК, да се определи едно общо наказание в размер на най-тежкото от тях, а именно глоба в размер на 700.00/седемстотин/лева.

По отношение на табелите , същите да бъдат върнати на собственика *.

С оглед по така постигнатото по останалите въпроси няма да взимам отношение.

АДВ.С*: Нямам какво да кажа отделно.Присъединявам се към казаното от прокурора.Действително постигнахме споразумение по параметрите които изложи прокурора.

ПОДС. К.: Поддържам казаното от прокурора и адвоката.

 

СЪДЪТ, след изслушване на страните се оттегли на тайно съвещание за постановяване на Определение, което обяви, че ще произнесе в 10.35ч.

 

След изслушване на прокурора, подсъдимия А.К. и адвокат *– защитник на подсъдимия, настоящият състав констатира следното. Образуваното наказателно производство е подсъдно на РС Малко Търново. Не са налице основания за прекратяване и спиране на съдебното производство. След като се запозна с изготвения обвинителен акт, материалите по ДП № 172 / 2018г. на РУ МВР Малко Търново и изслуша становищата на страните , съдът счита , че не са  допуснати отстраними съществени нарушения на процесуални правила, довели до ограничаване на процесуалните права на подсъдимия. Налице са основания за  разглеждане на делото по реда на глава XXIX – за решаване на делото със споразумение ,  за което страните са изложили параметрите на споразумението. Делото не следва да се разглежда при закрити врати. Няма основание за привличането на резервен съдия или съдебен заседател, назначаването на защитник, вещо лице, преводач или тълковник и извършването на съдебни следствени действия по делегация. На подсъдимият не е взетата мярка за неотклонение  и няма основание за вземане на такава.  Не са направени искания за събиране на нови доказателства , като съдът служебно не установи наличието на необходимост от такива. 

Водим от горното  и на основание чл. 252, ал. 1,  от НПК, съдът

 

О П Р Е  Д Е Л И:

 

ПРОДЪЛЖАВА разглеждането на настоящето производство по реда на Глава ХХІХ от НПК за сключване на споразумение между страните.

 

Прокурора: Господин съдия, постигнали сме споразумение между РП- Малко Търново, подсъдимия А.Н.К. и неговия защитник адв.С*, с което същият се признава  за виновен, както съм посочил по-горе.

1. На 06.12.2018 год. около 15.00 часа в центъра на с. *при управление на МПС - * с номер на рама * си служил с регистрационни табели, издадени за друго МПС Фолксваген „Голф  с рег. № * – престъпление по чл. 345, ал.1  от НК.  За посоченото деяние следва да му се наложи наказание глоба в размер на 700.00 /седемстотин/ лева.

2. На 06.12.2018 год. около 15.00 часа в центъра на с. *управлявал МПС – * с номер на рама * , което не е регистрирано по съответния ред съгласно чл. 140, ал.1   и ал. 2 от ЗДвП и чл. 12, чл. 14 , чл. 24 , чл. 25 и чл. 27 от Наредба І -45 за регистриране , отчет пускане  в движение  и спиране на МПС. За посоченото престъпление по чл. 345, ал. 2 вр. ал.1 от НК,  да му се наложи наказание глоба в размер на 700.00 /седемстотин/ лева.

На основание чл.23, ал.1 от НК, да се определи едно общо наказание в размер на най-тежкото от тях, а именно глоба в размер на 700.00/седемстотин/лева.

Наказанието се определя по реда на чл.54 ал.1 от НК.

По отношение на табелите, същите да бъдат върнати на собственика *.

Разноските по делото няма.

Адв.С*: Господин съдия с представителя на Районна прокуратура Малко Търново и подзащитния ми постигнахме споразумение относно извършените престъпления. Считам, че постигнатото пред Вас споразумение отговаря на законовите изисквания и не противоречи на морала.

Подсъдимият:  Заявявам, че съм съгласен с така постигнатото споразумение и декларирам, че се отказвам от съдебно разглеждане на делото по общия ред. Доброволно съм подписал всички документи по делото.

 

СЪДЪТ  на основание чл.382 ал.5 от НПК, предлага на страните промяна на постигнатото споразумение в следния смисъл.

По отношение на веществените доказателства – 2 /два/ броя регистрационни табели   с  № *,  същите на основание  Чл. 11, ал. 2 вр. ал. 1 от Наредба № I-45 от 24 март 2000 г. да не бъдат връщани на лицето *, а да бъдат изпратени на ОД на МВР гр.Бургас за последващото им разпореждане от страна на контролните органи.

Прокурора: Не възразявам на промяната.

Адв.С*: Не възразявам на промяната.

Подсъдимият: Не възразявам на промяната.

 

Удовлетворени от споразумението, страните го подписват.

 

 

ПРОКУРОР:                                            

/ Райко Стоянов /                                          

  

 ЗАЩИТНИК:

 / адв.*/   

 

  Подсъдим:

/А.Н.К./

 

                                                 

СЪДЪТ, като разгледа сключеното между страните споразумение за решаване на делото намери, че същото не противоречи на закона и морала, поради което на осн.чл.384, във вр.чл.381 и сл.НПК,

ОПРЕДЕЛИ:

Приема и приобщава материалите по ДП №172 / 2018г на РУ на МВР – Малко Търново.

ОДОБРЯВА споразумението за решаване на делото, постигнато между РП- Малко Търново, представлявана от прокурор Райко Стоянов, подсъдимия А.Н.К. и неговия защитник адв.Г* С*, с което подсъдимият А.Н.К. роден на *** *** , български гражданин, средно  образование, не осъждан , женен,  ЕГН: ********** , с адрес ***, се ПРИЗНАВА  за ВИНОВЕН в това че:

1. На 06.12.2018 год. около 15.00 часа в центъра на с. *при управление на МПС - * с номер на рама * си служил с регистрационни табели, издадени за друго МПС *– престъпление по чл. 345, ал.1  от НК и за посоченото деяние на основание чл. 345, ал. 1 вр. чл. 54, ал.1   от НК  му се налага наказание „глоба” в размер на 700.00 /седемстотин/ лева.

2. На 06.12.2018 год. около 15.00 часа в центъра на с. *управлявал МПС – * с номер на рама * , което не е регистрирано по съответния ред съгласно чл. 140, ал.1   и ал. 2 от ЗДвП и чл. 12, чл. 14 , чл. 24 , чл. 25 и чл. 27 от НАРЕДБА № I-45 от 24 март 2000 г. за регистриране, отчет, спиране от движение и пускане в движение, временно отнемане, прекратяване и възстановяване на регистрацията на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства (загл. изм. и доп. - дв, бр. 105 от 2002 г., изм. - дв, бр. 67 от 2012 г., изм. - дв, бр. 20 от 2018 г.)- престъпление по чл. 345 ал. 2 вр. ал.1 от НК  и за посоченото деяние на основание чл. 345 ал. 2 вр. ал.1 вр. чл. 54, ал.1   от НК му се налага наказание „глоба” в размер на 700.00 /седемстотин/ лева.

На основание чл. 23, ал.1 от НК се ОПРЕДЕЛЯ едно общо наказание в размер на най-тежкото от тях, а именно „глоба” в размер на 700.00 /седемстотин/ лева.

Деянията са извършени от подсъдимия виновно при форма на вината пряк умисъл по смисъла на чл. 11, ал. 2 от НК.

Разноските по делото няма.

Веществените доказателства  – 2 /два/ броя регистрационни табели с № * да бъдат изпратени на ОД на МВР гр.Бургас за последващото им разпореждане от страна на контролните органи.

 

На осн.чл.24 ал. 3 от НПК,

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 32 / 2019г.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване. 

 

Протокола изготвен в с.з., което приключи в 11.15 ч.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                       

Секретар: