П Р О Т О К О Л

 

14.06.2019 година                                                                     Град МАЛКО ТЪРНОВО

 

Малкотърновският районен съд                                                        наказателен състав        

На четиринадесети юни                                                                                  2019 година

в  публично заседание  в  следния състав:

                                                                       

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН ДОЙКОВ

                                                                        Съдебни заседатели:   Г.Г.

                                                                                                              С.Т.

 

Секретар: Мара Димова

Прокурор: Борис Луков         

Сложи за разглеждане докладваното от съдията Дойков

Наказателно ОХ дело  № 42  по описа за 2019 година                     

На именното повикване в 10.15 часа се явиха:

 

За Районна прокуратура Малко Търново - прокурор  Луков.

Подсъдимият М.В., редовно призован,  се явява лично доведен от РД “Охрана“ Бургас.

Явява се адв.В.Р.  – редовно упълномощена.  

Явява се адв. М.П.  – назначен служебен защитник на досъдебното производство. 

Преводача А.М. се явява – редовно призован.

Съдът, като взе предвид, че подсъдимият е чужд гражданин и не владее български език прецени, че по делото следва да бъде назначен преводач, който да превежда от български език на персийски език и от персийски език на български език.

Съдът,

ОПРЕДЕЛИ:

НАЗНАЧАВА на основание чл. 142, ал. 1 вр. чл.395е от НПК, А.М. за преводач по настоящето дело, който да извърши  устен превод от български език на персийски език и от персийски  език на български език. 

Съдът снема самоличността на преводача:

А.М. роден  на ***г. в И*, български гражданин, с адрес ***, женен, полувисше образование, ЕГН:**********, без родство и особени отношения със страните.

СЪДЪТ разяснява на преводача отговорността на основание чл.290, ал.2 от НК. Преводача дава обещание да направи точен и верен превод.

Съдът определи възнаграждение в размер на 50 лв.  на преводача, платими от Бюджета на съда.

По хода на делото

Прокурорът:  Да се даде ход на делото.

Адв.Р.:  Да се даде ход на делото.

Подсъдимият /чрез преводача/:  Да се даде ход на делото.

Подсъдимият /чрез преводача/:  Да останат двамата адвокати.

Адв.П.: Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ счита, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото в съдебно заседание, тъй като се явяват лицата по чл. 247б от НПК, съгласно разпореждането за насрочване на разпоредително заседание, поради което, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

На осн. чл. 272 от НПК председателят провери самоличността на явилите се лица.

ПОДСЪДИМИЯТ М.В. - роден на ***г. в гр. гражданин, със средно образование, женен, неосъждан, шофьор, с документ за самоличност шофьорска книжка № 2217251/ 20.10.2018г. от И*.

Съдът разясни правата на страните за отвод на членовете на състава, прокурора, съдебния секратар и преводача съгласно чл. 274 от НПК.

ПРОКУРОРЪТ: Нямам искания за отводи.

АДВ.Р.: Нямам искания за отводи.

АДВ.П.: Нямам искания за отводи.

ПОДСЪДИМИЯТ В. /чрез преводача/: Нямам искания за отводи.

Председателят на състава провери връчени ли са преписите и съобщенията по чл. 247б от НПК.

Подсъдимият В. /чрез преводача/: Получил съм обвинителният акт и съм го чел, наясно съм в какво съм обвинен, наясно съм с разпореждането на съда и характера на производството, наясно съм с въпросите, които ще разглеждаме днес.

Председателят на състава разясни правата на явилите се лица правата по НПК, както и за последствията от влязло в сила определение по въпросите на чл.248, ал.1 от НПК.

 ПРОКУРОРЪТ: Не са налице пречки за даване ход на разпоредителното заседание.

АДВ.Р.: Запознат съм с материалите по делото. Да се даде ход на разпоредителното заседание.

АДВ.П.: Запознат съм с материалите по делото. Да се даде ход на разпоредителното заседание.

ПОДС. В. /чрез преводача/: Запознат съм с материалите по делото. Да се даде ход на разпоредителното заседание.

СЪДЪТ като взе предвид явилите се лица и тяхното становище, намира, че са налице условията за провеждането на разпоредително заседание, поради което 

 О П Р Е Д Е Л И:

 ДАВА ХОД НА РАЗПОРЕДИТЕЛНОТО ЗАСЕДАНИЕ

 СЪДЪТ пристъпва към изслушване на страните по въпросите посочени в чл. 248, ал. 1 от НПК.

 ПРОКУРОРЪТ: Считам, че настоящето производство отговаря на всички изисквания по чл.248 ал.1 от НПК. Подсъдно е на този съд. Няма основание за прекратяване или спиране на наказателното производство. На ДП не са допуснати процесуални нарушения, които ще доведат до ограничаване на неговите права, правото му на защита. Делото се разглежда по общия ред, ще искаме споразумение по реда на глава ХХІХ. Няма нужда от закрити врати, резервен съдия и съдебен заседател. Има защитник и преводач, от тълковник няма нужда. Към настоящия момент му е взета мярка за процесуална принуда „Задържане под стража”, която след приключване на делото следва да отпадне , съответно той да бъде освободен. Нямам искания за събиране на нови доказателства.

АДВ.Р.: По първите три точки, поддържам казаното от прокурора, делото е подсъдно на съда, няма процесуални нарушения, няма основание за спиране и прекратяване на производството. Предвид това, че с прокуратурата сме постигнали споразумение, считам, че делото следва да се разгледа непосредствено след приключване на разпоредителното заседание и няма нужда да се отлага за друга дата. Няма основание делото да се гледа при закрити врата, за привличане на резервен съдия и съдебен заседател. Има назначен служебен защитник и упълномощен защитник, има преводач, няма нужда от тълковник, няма нужда от следствени действия по делегация. Нямаме искания за събиране на нови доказателства. Относно взетата МНО „Задържане под стража” считам, че ако одобрите сключеното от нас споразумение, същата следва да бъде отменена и лицето да бъде освободено.

АДВ.П.: Г-н съдия присъединявам се изцяло към казаното от колежката.

ПОДС. В./чрез преводача/: Разбрах казаното от прокурора и защитата ми. Присъединявам се към решеното от прокурора и адвокатите.

 

СЪДЪТ, след изслушване на страните се оттегли на тайно съвещание за постановяване на Определение, което обяви, че ще произнесе в 10.50ч.

 

След изслушване на прокурора, подсъдимия В., адвокат В.Р.  и адв.М.П. защитници на подсъдимия, настоящият състав констатира следното. Образуваното наказателно производство е подсъдно на РС Малко Търново. Не са налице основания за прекратяване и спиране на съдебното производство. След като се запозна с изготвения обвинителен акт, материалите по ДП № 5 / 2019г. на ГПУ МВР Малко Търново и изслуша становищата на страните , съдът счита, че не са  допуснати отстраними съществени нарушения на процесуални правила, довели до ограничаване на процесуалните права на подсъдимия. Налице са основания за  разглеждане на делото по реда на глава XXIX – за решаване на делото със споразумение , което страните сочат, че са постигнали. Делото не следва да се разглежда при закрити врати. Няма основание за привличането на резервен съдия или съдебен заседател, назначаването на защитник, вещо лице, на друг преводач, доколкото в днешно с.з. на подсъдимия е осигурен такъв или тълковник и извършването на съдебни следствени действия по делегация. На подсъдимият е взетата мярка за неотклонение задържане под стража на 03.05.2019г., като няма основание за изменението й към момента. Не са направени искания за събиране на нови доказателства , като съдът служебно не установи наличието на необходимост от такива. 

Водим от горното  и на основание чл. 252, ал. 1,  от НПК, съдът

 

О П Р Е  Д Е Л И:

 

ПРИЕМА, че делото е подсъдно на РС гр. Малко Търново.

ПРИЕМА, че не са налице основания за прекратяване и спиране на съдебното производство.

КОНСТАТИРА , че не са допуснати отстраними съществени нарушения на процесуални правила, довели до ограничаване на процесуалните права на подсъдимия.

КОНСТАТИРА, че са налице са основания за разглеждане на делото по реда на глава XXIX – за решаване на делото със споразумение.

КОНСТАТИРА, че делото не следва да се разглежда при закрити врати, няма основание за привличането на резервен съдия или съдебен заседател, назначаването на защитник, вещо лице, друг преводач или тълковник и извършването на съдебни следствени действия по делегация.

ПОТВЪРЖДАВА мярката за неотклонение „задържане под стража” взета спрямо подсъдимия М.В. - роден на ***г. в гр. Дамган, Иран, ирански гражданин, със средно образование, женен, неосъждан, с документ за самоличност шофьорска книжка № 2217251/ 20.10.2018г. от Иран на 03.05.2019г.

КОНСТАТИРА, че не са направени искания за събиране на нови доказателства, като съдът служебно не установи наличието на необходимост от такива.

 ПРОДЪЛЖАВА разглеждането на настоящето производство по реда на Глава ХХІХ от НПК за сключване на споразумение между страните.

Определението в частта по чл. 248, ал. 1 , т. 3 и т. 6 от НПК подлежи на обжалване пред Окръжен съд гр. Бургас по реда на глава XXII от НПК в 7 – дневен срок от днес, а в останалата си част е необжалваемо.

 

Прокурора: Господин съдия, постигнали сме споразумение между РП- Малко Търново, подсъдимия М.В. и неговите защитници адв. Р. и адв.П., с което същият се признава  за виновен, за това, че на 01.05.2019 год. около 20.30 часа на ГКПП Малко Търново при влизане в България, съзнателно се е ползвал от неистински документ – словенски международен паспорт № РВ 5654371, издаден на 11.09.2017г. на името на Юхан Габриел, като за самото съставяне от него не може да се търси наказателна отговорност престъпление по чл. 316, вр. с чл.308, ал.2 от НК. За посоченото деяние следва да му се наложи наказание на основание чл.316 вр.чл.308, ал.2 вр.чл.54 от НК, - наказание Лишаване от свобода в размер на  4 /четири месеца/ , като бъде отложено с изпитателен срок от  3 /три/  години. Разноските в размер на 60лв. на ДП за превод да бъдат възложени на подсъдимия.

Адв. Р.: В този смисъл сме постигнали споразумение за извършеното деяние подсъдимият да бъде признат за виновен и му се наложи наказание 4/четири/ месеца Лишаване от свобода, което да бъде отложено спо реда на чл.66 НК с изпитателен срок от 3 /три/ години. По отношение на разноските предоставям на съда.

Адв.П.: Това е споразумението което сме постигнали с държавното обвинение. Присъединявам се изцяло.

Подсъдимият /чрез преводача/:  Напълно разбирам наказанието, което трябва да ми се наложи. Наясно съм, че делото ще приключи с това и няма да се разглежда по общия ред. Доброволно съм подписал всички документи по делото.

 

 ПОДСЪДИМ:

/ М.В. /

 

ПРЕВОДАЧ:

/ А.М. /

 

СЪДЪТ  на основание чл.382,  ал. 5 от НПК, предлага на страните промяна на постигнатото споразумение в следния смисъл.

По отношение на веществените доказателства

1.                            един брой словенски международен паспорт № *, роден на ***г. в Л*

2.                            един брой словенска лична карта №* на името на *, роден на ***г. в Л*, установени като неистински документи да бъдат отнети в полза на държавата и след влизане в сила на съдебния акт да бъдат унищожени  на осн. чл. 53а, ал. 1, б. „а” и ал. 2, б. „а” от НК и чл. 133 , ал. 1 от ПАС.

По отношение на разноските по делото на ДП за превод и в хода на съдебното производство да останат в тежест на органите които са ги направили, съответно ГПУ М.Търново и РС М.Търново.

Съдът и с оглед продължителността на днешно с.з. към момента, определи и променя възнаграждението на преводача в размер на 60 лв.

Прокурора: Не възразявам да се направят промените.

Адв.Р.: Съгласна съм и не възразяваме да се направят изложените промени.

Адв.П.: Не възразявам.

Подсъдимия/Чрез преводача/: Не възразявам, наясно съм.

 

ПОДСЪДИМ:

/ М.В. /

 

ПРЕВОДАЧ:

/ А.М. /

 

СЪДЪТ констатира, че между Районна прокуратура - гр. Малко Търново, адвокат В.Р. *** и адв.М.П. ***, като защитници на подсъдимия М.В. и М.В. е постигнато следното споразумение:

 

ОТНОСНО ДЕЯНИЕТО:

1. Подсъдимият М.В. - роден на ***г. в гр. * гражданин, със средно образование, женен, неосъждан, шофьор, с документ за самоличност шофьорска книжка № *, се признава за виновен в това, че:

1.1. На 01.05.2019 год. около 20.30 часа на ГКПП Малко Търново при влизане в България, съзнателно се е ползвал от неистински документ – словенски международен паспорт № *, издаден на *, като за самото съставяне от него не може да се търси наказателна отговорност.

1.2.Деянието съставлява престъпление чл. 316, вр. с чл.308, ал.2 от НК и за него се предвижда наказание Лишаване от свобода до 8 години.

1.3.Деянието е извършено от М.В., виновно при форма на вината –  “пряк умисъл”.

1.4. С деянието не са причинени имуществени вреди.

1.5. На основание чл. 189, ал. 2 от НПК разноските по делото в размер на 60 лева за преводач в досъдебното производство остават за сметка на ГПУ М. Търново и тези в размер на 240 лв. по настоящето производство остават за сметка на съда.

1.6. Веществени доказателства един брой словенски международен паспорт № * на името на *, роден на ***г. в Л* и  един брой словенска лична карта №*. валидна до *, роден на ***г. в Л* , установени като неистински документи да бъдат отнети в полза на държавата и след влизане в сила на съдебния акт да бъдат унищожени  на осн. чл. 53а, ал. 1, б. „а” и ал. 2, б. „а” от НК и чл. 133 , ал. 1 от ПАС.

 

ОТНОСНО НАКАЗАНИЕТО:

За посоченото в т.1.1. престъпление, на подсъдимия М.В. - роден на ***г. в гр. * гражданин, със средно образование, женен, неосъждан, шофьор, с документ за самоличност шофьорска книжка № * се налага наказание Лишаване от свобода за срок от 4/ЧЕТИРИ МЕСЕЦА/, което на основание чл.66, ал.1 от НК, се ОТЛАГА за изпитателен срок от 3/ТРИ/ ГОДИНИ.

 

 

Удовлетворени от споразумението, страните го подписват.

 

 

ПРОКУРОР:                                            

/ Борис Луков /                                               

  

 ЗАЩИТНИК:

 / адв.В.Р. /   

 

ЗАЩИТНИК:

 / адв.М.П. /   

 

ПРЕВОДАЧ:

/ А.М. /

 

  ПОДСЪДИМ:

/ М.В. /

 

                                                 

След като се запозна с материалите по Досъдебно  производство № 5/2019 г. по описа на ГПУ – гр. Малко Търново и споразумението, съдът намира представеното споразумение за непротиворечащо на закона и морала и че като такова следва да бъде одобрено. Съдът приобщава материалите по Досъдебното производство. Същото е представено в изискуемата от закона форма, подписано е от прокурора, подсъдимия и неговият защитник.  Имуществени вреди от престъплението няма и подсъдимия се отказва от съдебно разглеждане на делото по общия ред.

Предвид изложеното и на основание чл. 382, ал.7 от НПК, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ОДОБРЯВА сключеното на 14.06.2019г. споразумение между  ПРОКУРОР при Районна прокуратура - гр. Малко Търново – Борис Луков, адвокат В.Р. *** и адв.М.П. ***, като защитници на подсъдимия М.В./*/ - роден на ***г. в гр. * гражданин, със средно образование, женен, неосъждан, шофьор, с документ за самоличност шофьорска книжка № * което подсъдимият се признава за ВИНОВЕН в  това, че:  на 01.05.2019 год. около 20.30 часа на ГКПП Малко Търново при влизане в България, съзнателно се е ползвал от неистински документ – словенски международен паспорт № *. на името на * като за самото съставяне от него не може да се търси наказателна отговорност  – престъпление по чл. 316, вр. с чл.308, ал.2 от НК, поради което и на основание чл. 316 вр. с чл. 308, ал. 2 от НК и чл. 54, ал. 1 от НК му НАЛАГА наказание Лишаване от свобода за срок от 4 /ЧЕТИРИ МЕСЕЦА/, което на основание чл.66, ал.1 от НК, се ОТЛАГА за изпитателен срок от 3 /ТРИ/ ГОДИНИ.

На основание чл. 189, ал. 2 от НПК разноските по делото в размер на 60.00 лева, за преводач в досъдебното производство остават за сметка на ГПУ М. Търново и тези в размер на 240.00 лв. по настоящето производство остават за сметка на съда.

Веществени доказателства един брой словенски международен паспорт № * на името на *, роден на ***г. в Л*   и  един брой словенска лична карта №*. валидна до *, роден на ***г. в Л* , установени като неистински документи да бъдат отнети в полза на държавата и след влизане в сила на съдебния акт да бъдат унищожени  на осн. чл. 53а, ал. 1, б. „а” и ал. 2, б. „а” от НК и чл. 133 , ал. 1 от ПАС.

 

ПРЕКРАТЯВА производството по  НОХД № 42/2019 г. по описа на Районен съд – гр. Малко Търново.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО  за одобряване на споразумението е окончателно и не подлежи на жалба и протест.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

Съдебни заседатели: 1.

 

                                    2.

 

 

След одобряване на споразумението, съдът се занима с наложената мярка за неотклонение.

Прокурорът: Следва да бъде отменена.

Адв. Р.: Аз считам също , че след като наказанието е условно и не следва да се търпи ефективно, лицето следва да бъде освободено и МНО да бъде отменена.

Адв.П.: Няма основание МНО да остане в сила и следва да бъде отменена.

Подсъдимият/ чрез преводача/ : Да се отмени МНО.

Съдът, след като изслуша страните, взе предвид следното. С Определение от 03.05.2019г. по ЧНД № 35 / 2019г. на РС гр. Малко Търново , спрямо подсъдимият М.В. - роден на ***г. в гр. * гражданин, със средно образование, женен, неосъждан, с документ за самоличност шофьорска книжка № *. от И* е взета мярка за неотклонение задържане под стража. Наложената мярка не е била обжалвана и е влязла в сила на 10.05.2019г. Към настоящия момент мярката за неотклонение не е отменена. С одобряване на настоящото споразумение подсъдимият е признат за виновен за деяние по чл. 316 вр. чл. 308, ал. 2 от НК, наложено му е наказание .четири месеца лишаване от свобода с изпитателен срок от три години. Разпоредбата на чл. 309, ал. 4 от НПК сочи, че „Когато подсъдимият е освободен от наказателна отговорност, осъден е условно, осъден е на наказание, по-леко от лишаване от свобода, или е оправдан, мярката за неотклонение се отменя или се заменя с най-леката, предвидена в закона. В този случай задържаният подсъдим се освобождава още в съдебната зала. В настоящият случай е налице хипотеза от разпоредбата, отпаднала е нуждата от прилагане на посочената мярка за неотклонение и същата следва да бъде отменена.

Водим от горното , Съдът

ОПРЕДЕЛИ:

ОТМЕНЯ мярката за неотклонение „задържане под стража” спрямо подсъдимият М.В. - роден на ***г. в гр. * гражданин, със средно образование, женен, неосъждан, с документ за самоличност шофьорска книжка № * взета по ЧНД № 35 / 2019г. на РС М. Търново на 03.05.2019г.

Освобождава  подсъдимият М.В. - роден на ***г. в гр. * гражданин, със средно образование, женен, неосъждан, с документ за самоличност шофьорска книжка № *

Определението подлежи на обжалване и протест по реда на гл. XXII от НПК в 7- дневен срок от днес.

За Определението да се уведоми Началника на Следствен арест при РД „Охрана” гр. Бургас.  

 

Подсъдимият отказа да му бъде извършван писмен превод на днешния съдебен протокол и определението на съда.

 

Протокола изготвен в с.з., което приключи в 11.55ч.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

Съдебни заседатели: 1.

 

                                    2.

 

                                                                       

Секретар: