Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е   

 

           гр.Малко Търново        28.06.2019г.

 В    ИМЕТО    НА   НАРОДА 

МАЛКОТЪРНОВСКИ РАЙОНЕН СЪД, гражданска колегия в открито заседание на двадесет и седми юни  през две хиляди и деветнадесета  година в състав:

                                                                  Председател: Чанко Петков

като разгледа докладваното от съдия ПЕТКОВ  гр.дело № 48 по описа за 2019год. на съда, за да се произнесе взе пред вид следното:

 

       Производството е по реда на чл.422 вр. чл.415 от  ГПК и е образувано  по предявен иск от„ЕВН ****" ЕАД, ЕИК *****, седалище и адрес на управление: гр. П**, ул. Х** Г. Д*, чрез юрисконсулт К* А*, с адрес за призоваване: гр. П*, ул. Х** Г. Д**** ПРОТИВ В.С.Й.,ЕГН ********** с адрес: *** с която е предявен установителен иск по реда на чл.422  вр.чл.415,ал.1, и чл.79,ал.1,пр. първо от ЗЗД ,   за признаване на установено по отношение на ответната страна, че за ищеца съществува вземането в размер на  153,58лв. както следва: -142,15 лв., представляващи стойността на консумираната от обекта на потребителя електрическа
енергия за периода 20.02.2018г. - 19.04.2018г. ,11,43 лв., представляващи стойността на законната лихва за забава за периода 05.04.2018г. -
29.01.2019г.,законна лихва върху горепосочената главница от датата на подаване на заявлението за издаване
на заповед за изпълнение в съда - 30.01.2019 г., до окончателното изплащане на задължението.

    Молят в тежест на ответника да бъдат присъдени направените по делото разноски.

 

В деловодството на съда в законоустановения срок не е постъпил писмен отговор от ответника. Назначения особен представител признава иска.

След преценка на събраните по делото доказателства, съдът приема за установено следното от фактическа страна следното:

       Твърди се ,че ищецът „ЕВН *** ЕАД, в качеството си на краен снабдител, съгласно
разпоредбата на чл. 98а от Закона за енергетиката, продава електрическа енергия на клиентите си при
публично известни общи условия. Действащите общи условия през процесния период са Общите условия на
договорите за продажба на електрическа енергия на ЕВН България Електроснабдяване ЕАД, одобрени с
решение на ДКЕВР № ОУ-013/Ю.05.2СЮ8г. и влезли в сила на 27.06.2008г. Съгласно чл. 35, ал. 1 от общите
условия същите влизат в сила 30 дни след първото им публикуване, без да е необходимо изричното им писмено приемане от потребителите.

По силата на чл. 7, т. 1 от общите условия ищцовото дружество е поело задължение да снабдява с
електрическа енергия обект на ответника с ИТН *** находящ се в гр. М* Т*, ж.к. И** №**,
вх. *, ап.*.

За В.С.Й. е открит клиентски номер ***** в качеството на собственик на
посочения имот, видно и от извършена справка в Служба по вписванията М* Т**.

Ответникът от своя страна, съгласно чл. 11, т. 1 от общите условия, се е задължил да заплаща всички
свои задължения, свързани със снабдяването с електрическа енергия, в сроковете и по начините, определени
в същите - чл. 18, ал. 1 и ал. 2.

Съгласно чл, 27, ал. 1 от общите условия при неплащане в срок на дължими суми клиентът дължи
обезщетение за забава в размер на законната лихва за всеки просрочен ден.


        В изпълнение на задълженията си по общите условия „ЕВН ****" ЕАД е доставило на обекта на В.С.Й. за периода 20.02.2018г. – 19.04.2018г. електроенергия на обща стойност 142,15 лв., която до този момент не е заплатена.

Поради забава в заплащане на горепосочената главница ответникът дължи законна лихва в общ
размер от 11,43 лв. за периода 05.04.2018г. - 29.01.2019г. Законна лихва за забава се дължи по всяка една
фактура отделно за период от датата на падежа на същата до датата на образуване на настоящото производство.

 

При този изход на делото, ответника следва да бъде осъден да заплати на ищцовото дружество :75лв.-държавна такса за образуване на делото,както и 200лв. за особен представител и 300лв.юрисконсултско възнаграждение.

Така мотивиран, съдът

 

                                                Р  Е  Ш  И:

 

ПРИЗНАВА  ЗА УСТАНОВЕНО, че за „ЕВН****" ЕАД, ЕИК ****, седалище и адрес на управление: гр. П**, ул. Х* Г. Д*, чрез юрисконсулт К* А*, с адрес за призоваване: гр. П*, ул. Х* Г. Д** по отношение на ПРОТИВ В.С.Й.,ЕГН ********** с адрес: *** съществува  вземане за сумата в размер общо на  153,58лв. както следва: -142,15 лв., представляващи стойността на консумираната от обекта на потребителя електрическа енергия за периода 20.02.2018г. - 19.04.2018г. ,11,43 лв., представляващи стойността на законната лихва за забава за периода 05.04.2018г.-29.01.2019г.,законна лихва върху горепосочената главница от датата на подаване на заявлението за издаване
на заповед за изпълнение в съда - 30.01.2019 г., до окончателното изплащане на задължението.

 

ОСЪЖДА В.С.Й.,ЕГН ********** с адрес: *** да заплати на „ЕВН ****" ЕАД, ЕИК *****, седалище и адрес на управление: гр. П***, ул. Х* Г. Д*, чрез юрисконсулт К* А* , с адрес за призоваване: гр. П*, ул. Х* Г. Д* сумата от 75лв.-държавна такса за образуване на делото,както и 200лв. за особен представител и 300лв.юрисконсултско възнаграждение.

 

 

Решението подлежи на въззивно обжалване пред Окръжен съд – гр. Бургас в двуседмичен срок от връчването му на страните.

                                                           

 

 РАЙОНЕН СЪДИЯ: