П Р О Т О К О Л

13.02.2019 година                                                                Град МАЛКО ТЪРНОВО

 

Малкотърновският районен съд                                                     наказателна колегия        

На тринадесети февруари                                                                 2019 година

в  публично заседание  в  следния състав:

                                                                       

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАНКО ПЕТКОВ

                                                               Съдебни заседатели:   

 

Секретар: Мара Димова

Прокурор: Борис Луков         

Сложи за разглеждане докладваното от съдията Петков

Наказателно ОХ дело  № 50  по описа за 2018 година                     

На именното повикване в 10.30 часа се явиха:

 

За Районна прокуратура Малко Търново - прокурор  Луков.

Подсъдимият И.Н.Д., уведомен от предно с.з., се явява лично и с  адв.К.К., редовно упълномощен.

Явява се пострадалото лице М.А., уведомен от предно с.з.

Явяват се свидетелите К.К., А.Н., Д.Ж., К.П., А.П. – редовно призовани.

 

По хода на делото.

Прокурора: Да се даде ход на делото.

Адв.К.: Да се даде ход на делото.

Подсъдимият: Да се даде ход на делото.

Пострадалото лице: Да се даде ход на делото.

Съдът,

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Сне се самоличността на подсъдимия както следва:

И.Н.Д. 43г., български гражданин, ЕГН:**********, неженен, неосъждан, работи.

Подсъдимия Д.: Получихме преписите и съобщенията по чл.47б от НПК.

Снема самоличността на свидетелите.

М.И.А.  30г. български гражданин, неженен, неосъждан, работи, без родство с подсъдимия;

К.П.К. 28г., български  гражданин, женен, работи, без родство с подсъдимия;

А.В.Н. 28г., български  гражданин, неомъжена, неосъждана, работи, без родство с подсъдимия;

Д.Ж.Ж. 27г., български  гражданин, омъжена, неосъждана, в майчинство, без родство с подсъдимия;.

К.Р.П. 44г., български  гражданин, женен, осъждан, без родство с подсъдимия;

А.И.П.  35г., български  гражданин, осъждан, безработен, неженен, без родство с подсъдимия.

Предупредени за отговорността  по чл.290 от НК. Обещават да кажат истината.

Отвежда от зала свидетелите.

Прокурора: Няма да правя отводи.

Адв.К.: Нямам отводи.

Подсъдимия: Нямам отводи.

 

ДАВА ХОД НА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ:

Прокурора: Г-н съдия с подсъдимия и неговия защитник постигнахме споразумение, което молим да бъде одобрено.

Адв.К.: Постигнахме споразумение с прокурора за налагане на наказание пробация, което ще бъде издиктувано в с.з.

Подсъдимия: Съгласен съм да се сключи споразумение с представителя на обвинението.

СЪДЪТ  като взема предвид становището на страните за изразеното съгласие между подсъдимия и представителя на обвинението за постигане на споразумение намира, че разпит на свидетели не е необходим в съдебна зала, поради което и същите следва да бъдат освободени.

Предвид горното съдът

ОПРЕДЕЛИ:

Освобождава свидетелите от съдебната зала.

 

ДАВА ХОДА НА ДЕЛОТО ПО РЕДА НА ГЛАВА 29 ОТ НПК

 Прокурора: Господин съдия, постигнахме споразумение с подсъдимия и неговия защитник, и моля да го одобрите, като дадете ход на делото по реда на чл.384 ал.1 НПК.

 

Адв.К.: Да се даде ход на делото по реда на чл.384 ал.1 НПК, като заявяваме, че сме постигнали с представителя на Държавното обвинение споразумение за прекратяване на наказателното производство,  което поддържаме.

Подсъдимият: Присъединявам се към казаното от адвоката ми.

 

СЪДЪТ разяснява правата на подсъдимия по чл.274 и чл.275 от НПК.

Подсъдимият: Разяснени са ми правата които има в наказателния процес. Няма да правя отвод на състава на съда, съдебния секретар и прокурора.

 

ДАВА ХОД НА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ.

Прокурора: Господин съдия, постигнали сме споразумение между РП- Малко Търново, подсъдимия И.Д. и неговия защитник адв.К.К., с което същият се признава  за виновен в това,  че:

 

На * часа в игралната зала на казино „МТ“ в Малко Търново извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото, като нанесъл силни удари по входната врата на казиното, псувал служителките А.Н. и Д.Ж. с думите „ще ви еба майката“ и „ще ви еба и яловите курви“, а А.Н. обиждал с думите „черна циганко“ и „палава циганко“, отправил закана към двете служителки с думите „по-късно ще ви хвана един по един и ще ви отмъстя“, а накрая нанесъл удар с глава по М.А. и му разкървавил носа - престъпление  по чл.325 ал.1 от НК.

Деянието е извършено от подсъдимия виновно при форма на вината пряк умисъл по смисъла на чл. 11, ал. 2 от НК.

За посоченото престъпление на основание чл. 325 ал.1,  вр.чл.54 ал.1 от НК му налага наказание  ПРОБАЦИЯ при  следните пробационни мерки: .

а/ задължителна регистрация по настоящ адрес *** - за срок от шест месеца с явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице – два пъти седмично;

б/ задължителни периодични срещи с пробационен служител - за срок от шест месеца;

 

 

Удовлетворени от споразумението, страните го подписват.

 

 

ПРОКУРОР:                                                   ЗАЩИТНИК:                                                    

/ Борис Луков/                                               /адв.К.К. /    

                                                                                        

                                                                        Подсъдим:

                                                                       /И.Н.Д./

 

 

АДВ.К.: Господин съдия с представителя на Районна прокуратура Малко Търново и подзащитния ми постигнахме споразумение относно извършеното престъпление. Считам, че постигнатото пред Вас споразумение отговаря на законовите изисквания и не противоречи на морала.

Подсъдимият:  Заявявам, че съм съгласен с така постигнатото споразумение и декларирам, че се отказвам от съдебно разглеждане на делото по общия ред. Съжалявам за извършеното.

СЪДЪТ, като разгледа сключеното между страните споразумение за решаване на делото намери, че същото не противоречи на закона и морала, поради което на осн.чл.384, във вр.чл.381 и сл.НПК,

ОПРЕДЕЛИ:

ОДОБРЯВА споразумението за решаване на делото, постигнато между РП- Малко Търново, представлявана от прокурор Борис Луков, подсъдимия И.Н.Д. и неговият защитник Адв.К., с което подсъдимият И.Н.Д. с ЕГН:********** живущ ***, български гражданин, неосъждан, със средно образование,  работи в *“ , се ПРИЗНАВА  за ВИНОВЕН в това че:

На * часа в игралната зала на казино „МТ“ в Малко Търново извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото, като нанесъл силни удари по входната врата на казиното, псувал служителките А.Н. и Д.Ж. с думите „ще ви еба майката“ и „ще ви еба и яловите курви“, а А.Н. обиждал с думите „черна циганко“ и „палава циганко“, отправил закана към двете служителки с думите „по-късно ще ви хвана един по един и ще ви отмъстя“, а накрая нанесъл удар с глава по М.А. и му разкървавил носа - престъпление  по чл.325 ал.1 от НК.

Деянието е извършено от подсъдимия виновно при форма на вината пряк умисъл по смисъла на чл. 11, ал. 2 от НК.

ОСЪЖДА на основание чл. 325 ал.1,  вр.чл.54 ал.1 от НК И.Н.Д. на наказание  ПРОБАЦИЯ при  следните пробационни мерки:

а/ задължителна регистрация по настоящ адрес *** - за срок от шест месеца с явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице – два пъти седмично;

б/ задължителни периодични срещи с пробационен служител - за срок от шест месеца.

 

На осн.чл.24 ал.З от НПК,

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 50 / 2018г.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване. 

 

Протокола изготвен в с., което приключи с.з. в 10.50 ч.

 

 

                                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:     

                                   

                                                                        Секретар: