Р Е Ш Е Н И Е

№…     / 19.07.2019 г. град Бургас

 

 В ИМЕТО НА НАРОДА

 

М.Търновски районен съд                                        наказателен състав

На седемнадесети юли                                                      2019година                                         В публичното заседание в следния  състав :

 

                                                     Председател :   ЧАНКО ПЕТКОВ

                                    Съдебни заседатели :  1.

                                                                           2.

Секретар: М.Д*

прокурор ………...........................

като разгледа докладваното от съдията ПЕТКОВ

НАХ дело №59 по описа за 2019 година, и за да се произнесе взе предвид следното:

             Производството по делото е по реда на глава трета, раздел V от ЗАНН. Образувано е по жалба на Г.А.Д., ЕГН **********, притежаващ паспорт № *****, изд. на **/**/* г. от МВР Р**, е адрес: с. М** Й**, общ. И**, обл. Р***, ул. „Ч**“ №** със съдебен адрес:***, офис № *, адв. Н.Д. против наказателно постановление №***/****.2019г. на  Зам.Директор на ТД Южна морска Бургас,с което на жалбоподателя за нарушение на  чл.18,ал.1 от ВЗ във връзка с чл.14”а” ал.1 от ВЗ, вр.чл.4,т.3 и чл.5,ал.1 от Наредба №Н-1/0102.2012г. е наложена глоба в размер на 1000лв. и на основание чл. 20, ал.1 ог ВЗ, са отнети в полза на държавата като предмет на нарушение, както следва:

           - 6 броя инкрустирани чаши от сребро, проба 925,

общо 1140.00 /хиляда сто и четиридесет/ грама, е обща пазарна стойност 4560,00 лв. /четири хиляди петстотин и шестдесет лева/.

Жалбоподателят редовно призован    не се явява лично.В жалбата се излагат основания за отмяна на НП.

          Защитата на жалбоподателя в нарочна молба моли за отмяна на НП.

          Процесуалният представител на административнонаказващия орган изразява становище за неоснователност на жалбата.   

Въззивната жалба е подадена в срока по чл.59, ал.2 от ЗАНН, от лице, имащо право да обжалва и отговаря на изискванията на закона. Същата е допустима.

 Съдът намира за установено от фактическа страна следното:               Административно наказателното производство е образувано с акт за установяване на административно нарушение   сериен №** от **.2019 г. по описа на ТД Южна морска, съставен от В.И.Х. - държавен инспектор в МП Малко Търново ТД Южна морска, за това ,че при  извършена проверка на  ***.2019 г„ около 12.45 ч., на МП Малко Търново, на трасе вход, пристигнал пътуващ от Р. Т* за Р. Б* автобус, марка „М**”, с per. №****, на фирма «Н***», управляван от лицето Г.А.Д.. След приключване на паспортния контрол, актосъставителят Х. попитал шофьора и пътниците в автобуса дали имат нещо за деклариране - стоки с търговски характер, валута и валутни ценности, акцизни стоки. След получаване на отрицателни отговори, инсп. Х., заедно с Н* Б* пристъпили към проверка на превозното средство и багажа на пътниците. При проверка на пътническия салон, в задната част на автобуса, в отделението за ръчен багаж, е констатирано наличие на 1 бр. полиетиленова торба, съдържаща 6 броя инкрустирани чаши от бял метал. Същите имат маркировка 925. При запитване на шофьора на кого е торбата, той отговорил, че това е пратка дадена му от офиса на фирмата в Р. Турция, която трябвало да се достави до Р. България. На полиетиленовата торба има етикет, съдържащ следните данни: Изпращач- M*** O******1st: Получател A* A* ************ B*. Откритите изделия са претеглени с електронна везна B* В***, модел В***, сериен № ******, като общият грамаж е около 1140 /хиляда сто и четирдесет/ грама.

Недекларираната стока е задържана с разписка № ******/***.2019 г.

За извършените контролни действия е съставен Протокол за извършена митническа проверка № КЦ - М 343 (19BG1003М003627)/01.02.2019 г.

С цел установяване вида. пробата, грамажа и общата пазарна стойност на изделията е извършена оценъчна експертиза вх. № 32-45463/12.02.2019 г. от бижутер Т*П* —СД „О* р**", гр. Б*. Установено е, че бижутата представляват сребърни изделия - 6 броя инкрустирани чаши. проба 925, с общо нетно тегло 1140.00 /хиляда сто и четиридесет/ грама, в готов вид за търговска цел. Цената на среброто, проба 925 и такава изработка към 01.02.2019г. е 4.00 лв. за един грам.   Общата пазарна стойност на гореописаните сребърни изделия е в размер на 4560,00 лв. /четири хиляди петстотин и шестдесет лева/.

В снето писмено обяснение Г.А.Д. заявява, че работи като шофьор към фирма „Н* т*" и на 01.02.2019 г. взел от офиса на фирмата една чанта, която трябвало да закара до гр. Б*, като твърди, че не знаел, че в нея има сребърен сервиз.

 Съгласно действащото законодателство - чл. 4, т. 3 от Наредба № Н-1 от 01.02.2012 г., при пренасяне през границата на страната на благородни метали и скъпоценни камъни в необработен, полуобработен и обработен вид, както и изделия със и от благородни метали и скъпоценни камъни, в случая бижута от сплави на сребро, същите не се декларират, ако размерът им е до 300 грама. Пренасянето им над тези размери, съгласно чл. 5 ал. 1 от Наредба № Н-1/ 01.02.2012 г., се декларира по реда на чл. 9 от същата наредба. В чл. 9, ал. 1 от Наредбата е указано, че задължените лица попълват и представят пред митническите органи декларация за паричните средства по образец, утвърден от министъра на финансите. Съгласно чл. 9. ал. 2 от Наредба № Н-1/ 01.02.2012 г„ декларацията се подава в три екземпляра, като първият е предназначен за декларатора, а вторият и третият - за митническите органи.

        Актосъставителят квалифицирал нарушението по чл.18,ал.1 от ВЗ във връзка с чл.14”а” ал.1 от ВЗ вр.чл.4,т.3 и чл.5,ал.1 от Наредба №Н-1/0102.2012г.  Актът  е подписан от нарушителя.

Административно наказващият орган въз основа на съставения акт издал атакуваното наказателно постановление.

Въз основа на приетите факти по делото съдът прави следните правни изводи:

При проверка на акта и НП съдът не откри допуснати от АНО съществени процесуални нарушения, водещи до нарушаване правото на защита на жалбоподателя.Акта и НП имат необходимите реквизити съобразно разпоредбите на ЗАНН. АНО правилно е приложил и материалния закон.

           В съдебно заседание бе разпитан актосъставителя Х.,който потвърждава изложените в Акта и НП обстоятелства.

 Предвид горното съдът намира,че жалбоподателят е осъществила от обективна и субективна страна състава на нарушението на чл.18,ал.1 от ВЗ във връзка с чл.14”а” ал.1 от ВЗ вр.чл.4,т.3 и чл.5,ал.1 от Наредба №Н-1/0102.2012г. В конкретния случай Г.А.Д., ЕГН **********, не е изпълнил задължението си да декларира с декларация за паричните средства пренасяните от него сребърни изделия - 6 броя инкрустирани чаши, проба 925, общо 1140.00 /хиляда сто и четиридесет/ грама, съгласно разпоредбите на чл. 9, ал. 1 и ал. 2. във връзка с чл. 5, ал. 1 и чл. 4, т. 3 от Наредба № Н-1 от 01.02.2012 г., с което виновно е осъществил състава на чл. 18, ал. 1. във връзка с чл. 14а, ал. 1 от ВЗ

          Следователно е налице извършването на административно нарушение. Нарушението е извършено при пряк умисъл, тъй като жалбоподателят съзнателно е нарушила забраната на закона.

         Относно размера на наложената глоба,съдът намира,че АНО  е съобразил разпоредбата на чл.27 ЗАНН и е наложил наказание предвидено в закона.

 Мотивиран от гореизложеното, съдът

                                           Р      Е     Ш     И   :

            ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление №***/18.06.2019г. на  Зам.Директор на ТД Южна морска Бургас, с което на Г.А.Д., ЕГН **********, притежаващ паспорт №***********, изд. на **/**/**** г. от МВР Р*, е адрес: с. М* Й*, общ. И*, обл. Р*, ул. „Ч**“ № *, със съдебен адрес:***, офис № *, адв. Н.Д. за нарушение на чл.18,ал.1 от ВЗ във връзка с чл.14”а” ал.1 от ВЗ вр.чл.4,т.3 и чл.5,ал.1, от Наредба №Н-1/0102.2012г. е наложена глоба в размер на 1000лв. и на основание чл. 20, ал.1 ог ВЗ, са отнети в полза на държавата като предмет на нарушение, както следва:     

     - 6 броя инкрустирани чаши от сребро, проба 925,

общо 1140.00 /хиляда сто и четиридесет/ грама, е обща пазарна стойност 4560,00 лв. /четири хиляди петстотин и шестдесет лева/.

 

 

НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок, считано от съобщаването му на страните.

 

 

 

                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ: