Р Е Ш Е Н И Е

 

                            № … / 21.01.2019 г.     град М.Търново

 

                               В ИМЕТО НА НАРОДА

Малкотърновски районен съд                             наказателен състав

На седемнадесети януари                                                 2019 година

В публичното заседание в следния  състав :

                                            Председател :   ЧАНКО ПЕТКОВ

                           Съдебни заседатели :      1.

                                                                   2.

Секретар:М. Димова

Прокурор ………...........................

като разгледа докладваното от съдията ПЕТКОВ

НАХ дело № 74 по описа за  2018 година и за да се произнесе взе предвид следното:

         Производството по делото е по реда на глава трета, раздел V от ЗАНН. Образувано е по жалба на  П.Г.Г., ЕГН/ЛНЧ ********** с адрес: *** против наказателно постановление № *. на Началник РУП към ОД МВР Бургас, РУ-М.Търново, с което на жалбоподателя за нарушение на чл.638, ал.3,   от Кодекса за застраховането е наложено наказание глоба в размер на 400 лева  на основание чл. 638, ал.3   от КЗ.

Жалбоподателят редовно призован  не се явява лично.

Защитата на жалбоподателя също не се явява в съдебно заседание.

 Във въззивната жалба се излагат основания за отмяна на наказателното постановление.

Административнонаказващият орган редовно призован не изпраща представител.   

Въззивната жалба е подадена в срока по чл.59, ал.2 от ЗАНН, от лице, имащо право да обжалва и отговаря на изискванията на закона. Същата е допустима.

           Съдът намира за установено от фактическа страна следното:

           Срещу жалбоподателя Г.   е съставен акт за установяване на административно нарушение АУАН *г.  от Я.А. на длъжност мл. автоконтрольор към ОД МВР Бургас , РУ Малко Търново  за това, че на *на път ВТОРИ КЛАС № 2-99 като водач на лек автомобил - *на кръстовището на с.* управлява л.а. без да е собственик и няма сключен и действащ договор за задължителна застраховка гражданска отговорност на автомобилистите, с което виновно е нарушил чл.638 ал. 3 от КЗ.

         За което е съставен и горния Акт.

На основание съставения акт е издадено и атакуваното НП.

При съставянето на акта и издаването на наказателното постановление не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила. Актосъставителят и административно-наказващият орган са спазили разпоредбите, съответно на чл.40-44 и чл.57,58 от ЗАНН. Актът за установяване на административно нарушение е съставен при отказ и в присъствието на свидетел според изискванията на  ЗАНН. Актът съдържа всички необходими елементи, посочени в чл.42 от ЗАНН. Наказателното постановление, издадено на основание акта за установяване на административно нарушение е съобразено с изискванията на чл.53 и 57 от ЗАНН,

Въз основа на приетите факти по делото съдът прави следните правни изводи:

         Жалбоподателят е осъществил от обективна и субективна страна състава на нарушението по чл.638,ал.3 от Кодекса за застраховането като на

*на път ВТОРИ КЛАС № 2-99 като водач на лек автомобил - *на кръстовището на с.* управлява л.а. без да е собственик като при проверката се установи,че  МПС което е регистрирано на територията на Р.България и не е спряно от движение няма сключен и действащ Договор застраховка "Гражданска отговорност" с което виновно е нарушил чл.638 ал. 3 от КЗ а именно: лице,което не е собственик и управлява МПС във връзка с чието притежаване и използване няма сключен и действащ договор за задължителна застраховка гражданска отговорност на автомобилистите

      Тази фактическа обстановка се потвърждава и от показанията на актосъставителя А., дадени в съдебно заседание.

      На жалбоподателя е наложена  санкция от 400 лева глоба, предвидена в закона. Съдът не споделя доводите за маловажност на случая. Нарушението е формално. Не е необходимо от него да са настъпили вредни последици. Нарушението е често извършвано от гражданите, поради което не може да се приеме, че представлява маловажен случай на нарушение. Наказателното постановление следва да бъде потвърдено.

Мотивиран от гореизложеното, съдът    

 

Р     Е     Ш     И   :

       ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № * . на Началник РУП към ОДМВР Бургас, РУ-М.Търново с което на П.Г.Г., ЕГН/ЛНЧ ********** с адрес *** за нарушение на чл.638, ал.3,   от Кодекса за застраховането е наложено наказание глоба в размер на 400 лева на основание чл. 638, ал.3   от КЗ.

     НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок, считано от съобщаването му на страните.

 

 

РАЙОНЕН   СЪДИЯ: