Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е   

 

           гр.Малко Търново        08.04.2019г.

 В    ИМЕТО    НА   НАРОДА 

МАЛКОТЪРНОВСКИ РАЙОНЕН СЪД, гражданска колегия в открито заседание на трети април  през две хиляди и деветнадесета  година в състав:

                                                                  Председател: Чанко Петков

като разгледа докладваното от съдия ПЕТКОВ  гр.дело № 173 по описа за 2018год. на съда, за да се произнесе взе пред вид следното:

 

         Производството по делото е образувано по постъпила искова молба от : БНП Париба Пърсънъл Файненс С.А.,Париж рег.№
542097902, чрез БНП Париба Пърсънъл Файненс С.А., клон
България, ЕИК: 204915054, вписан в Търговския регистър при
Агенцията по вписванията, със седалище и адрес на
управление: гр. София. п.к. 1766, ж.к. Младост 4, Бизнес Парк
София, сгр. 14, представлявано от *-
Заместник управител, чрез юрисконсулт *
М*
 ПРОТИВ Н.И.Д.,ЕГН: **********,***, с която е предявен установителен иск по реда на чл.240, чл.79 и чл.86 от ЗЗД и чл.9 от ЗПК,във връзка с чл. 415 и чл.422 от ГПК; за признаване на установено по отношение на ответната страна, че за ищеца съществува вземане в полза на БНП Париба Пърсънъл Файненс С.А.,Париж рег.№
542097902, чрез БНП Париба Пърсънъл Файненс С.А., клон
България, ЕИК: 204915054, вписан в Търговския регистър при
Агенцията по вписванията, със седалище и адрес на
управление: гр. София. п.к. 1766, ж.к. Младост 4, Бизнес Парк
София, сгр. 14, представлявано от *-
Заместник управител, чрез юрисконсулт *
М* по Договор  номер *от *. в  общ размер на*лв . както следва,: 646.44/ШЕСТСТОТИН ЧЕТИРИДЕСЕТ И ШЕСТ ЛЕВА и 44 /СТОТИНКИ /лв.,представляваща главница по револвиращ кредит; 228.55 лв./ ДВЕСТА ДВАДЕСЕТ И ОСЕМ ЛЕВА и 55
СТОТИНКИ / лв., представляваща договорна лихва по кредита за периода от 01.01.2017до10.11.2017; 32.81 ТРИДЕСЕТ И ДВА ЛЕВА и 81 СТОТИНКИ лв., представляваща обезщетение за забава, на
основание чл. 76 от ЗЗД, за периода от 10.1 1.2017 до 11.05.2018, или общо дължима сума*лв., ведно
със законната лихва върху главницата от датата на подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение до окончателното им изплащане, както и в тежест на ответника да бъдат присъдени направените по делото разноски, а именно:  съдебните разноски в заповедното производство в размер на 25.00, представляващи заплатената държавна такса и юрисконсултско
възнаграждение в размер на 50.00/петдесет/ лв. и съдебните разноски по настоящото производство в размер
на 125.00лв. -държавната такса за завеждане на иск, както и юрисконсултско
възнаграждение в размер на 100.00 /сто лева/лв.

            В деловодството на съда в законоустановения срок не е постъпил писмен отговор от ответната страна.

След преценка на събраните по делото доказателства, съдът приема за установено следното от фактическа страна следното:

          Ищцовото дружество твърди,  че с договор за кредит за покупка на стоки или услуги с номер *Н.И.Д. е дал съгласието си, освен посочения усвоен кредит, да му бъде отпуснат револвиращ потребителски кредит под формата на кредитна карта MasterCard. На *г. Н.И.Д. е активирал, предоставената му от БНП Париба Пърсънъл Файненс С.А., Париж рег.№ 542097902,
чрез БНП Париба Пърсънъл Файненс С.А., клон България кредитната карта No CARD-11510529 с максимален кредитен лимит в размер 1000.00 лв. Същият представлява револвиращ потребителски кредит,
който кредигополучателят усвоява посредством всякакви транзакции - теглене в брой от банкомати АТМ,
плащания, чрез терминални устройства (POS) и др., осъществени, чрез издадената му кредитна карта. Върху
усвоената сума се начислява годишна лихва и такси за обслужване за използвания период съгласно
определения годишен лихвен процент. Съгласно чл.1 и чл.14 от Приложението за отпускане на револвиращ
потреителски кредит, за кредитополучателя възниква задължение да заплаща минимална месечна погасителна вноска, представляваща променлива величина, съобразно усвоената сума до пълното
погасяване на задължението.
Н.И.Д. е преустановил редовното обслужване на кредитната карта на 01.01.2017,
когато е последното му плащане по нея. като балансът по същата е в размер на минус 874.99 . Това
принуждава кредитора да блокира използването й. Въпреки многократните опити за контакт с длъжника и
отправените му покани да погаси натрупалите се задължения доброволно, той продължава виновно да не
изпълнява, което поражда интерес от страна на БНП Париба Пърсънъл Файненс С.А., Париж рег.№
542097902, чрез БНП Париба Пърсънъл Файненс С.А., клон България да потърси съдебна защита на
вземането си. Твърди се ,че към настоящия момент ответникът дължи на дружеството следните суми:Главница- 646.44,Възнаградителна лихва - 228.55

Законна лихва за забава - 32.81 или ОБЩО: 907.80лв.

 

 

  С оглед на гореизложеното предявеният иск по чл.422 ГПК е основателен и доказан и следва да бъде уважен до размер на  907.80лв.

   При този изход на делото, ответника следва да бъде осъден да заплати направените по делото съдебните разноски в заповедното производство в размер на 25.00, представляващи заплатената държавна такса и юрисконсултско възнаграждение в размер на 50.00/петдесет/ лв. и съдебните разноски по настоящото производство в размер
на 125.00лв. -държавната такса за завеждане на иск, както и юрисконсултско възнаграждение в размер на 100.00 /сто лева/лв.

 

Така мотивиран, съдът

 

                                                Р  Е  Ш  И:

 

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО, че за БНП Париба Пърсънъл Файненс С.А.,Париж рег№542097902, чрез БНП Париба Пърсънъл Файненс С.А., клон
България, ЕИК: 204915054, вписан в Търговския регистър при
Агенцията по вписванията, със седалище и адрес на
управление: гр. София. п.к. 1766, ж.к. Младост 4, Бизнес Парк
София, сгр. 14, представлявано от *-
Заместник управител, чрез юрисконсулт *
М*
 по отношение на Н.И.Д.,ЕГН: **********,***,

съществува  вземане за сумата в размер общо на*лв . както следва,: 646.44/ШЕСТСТОТИН ЧЕТИРИДЕСЕТ И ШЕСТ ЛЕВА и 44 /СТОТИНКИ /лв.,представляваща главница по револвиращ кредит; 228.55 лв./ ДВЕСТА ДВАДЕСЕТ И ОСЕМ ЛЕВА и 55
СТОТИНКИ / лв., представляваща договорна лихва по кредита за периода от 01.01.2017до10.11.2017; 32.81 ТРИДЕСЕТ И ДВА ЛЕВА и 81 СТОТИНКИ лв., представляваща обезщетение за забава, на
основание чл. 76 от ЗЗД, за периода от 10.1 1.2017 до 11.05.2018, или общо дължима сума*лв., ведно
със законната лихва върху главницата от датата на подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение до окончателното им изплащане на сумата.

 

     ОСЪЖДА Н.И.Д.,ЕГН: **********,***, да заплати на БНП Париба Пърсънъл Файненс С.А.,Париж рег№542097902, чрез БНП Париба Пърсънъл Файненс С.А., клон
България, ЕИК: 204915054, вписан в Търговския регистър при
Агенцията по вписванията, със седалище и адрес на
управление: гр. София. п.к. 1766, ж.к. Младост 4, Бизнес Парк
София, сгр. 14, представлявано от *-
Заместник управител, чрез юрисконсулт *
М* съдебните разноски в заповедното производство в размер на 25.00, представляващи заплатената държавна такса и юрисконсултско възнаграждение в размер на 50.00/петдесет/ лв. и съдебните разноски по настоящото производство в размер
на 125.00лв. -държавната такса за завеждане на иск, както и юрисконсултско възнаграждение в размер на 100.00 /сто лева/лв.

 

 

 

Решението подлежи на въззивно обжалване пред Окръжен съд – гр. Бургас в двуседмичен срок от връчването му на страните.

                                                           

 

 РАЙОНЕН СЪДИЯ: