Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е   

 

           гр.Малко Търново        29.01.2019г.

 В    ИМЕТО    НА   НАРОДА 

МАЛКОТЪРНОВСКИ РАЙОНЕН СЪД, гражданска колегия в открито заседание на ДВАДЕСЕТ И ТРЕТИ ЯНУАРИ  през две хиляди и деветнадесета  година в състав:

                                                                  Председател: Чанко Петков

като разгледа докладваното от съдия ПЕТКОВ  гр.дело № 174 по описа за 2018год. на съда, за да се произнесе взе пред вид следното:

 

         Производството по делото е образувано по постъпила искова молба от : Агенция за контрол на      просрочени задължения” ЕООД, ЕИК: 202527341, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул.
„Васил Левски” 114,    етаж Мецанин,представлявано от *чрез процесуален представител:юк. *, ЕГН: ********** Съдебен адрес за получаване на книжа: гр.София, бул. „Васил Левски" №114, етаж Мецанин,
тел. 0700 200 27. ПРОТИВ М.К.К.,ЕГН: **********,*** с която е предявен установителен иск по реда на чл. 422 от ГПК във вр. с чл. 240, ал.1 и ал. 2, чл. 86 ЗЗД, вр. чл. 79 ЗЗД, чл. 92 ЗЗД,   за признаване на установено по отношение на ответната страна, че за ищеца съществува вземане в полза на Агенция за контрол на просрочени задължения” ЕООД по Договор за кредит № *г. във връзка с Договор за гаранция от *
1604.92 лв. както следва,: 768.06 лв. главница;
160.64 лв. договорна лихва за периода от датата на първа вноска 16 ноември 2015 г. до 11 октомври 2016 г. - датата на последната вноска; 100 лв.административна такса за събиране на вземането; 537.80 лв. такса за гаранция;38.42 лв. мораторна лихва върху непогасената главница за периода о тдатат ана настъпване на забавата, а именно 12 октомври 2016 г. до 17 май 2018 г. -
дата на подаване на заявлението, както и законната лихва върху главницата от момента на подаване на заявлението до окончателното изплащане на дължимите суми както и в тежест на ответника да бъдат присъдени направените по делото разноски, а именно:д.т. в размер на 32.10лв. за образуване на делото,200лв- депозит за особен представител както и  съдебни разноски и възнаграждение за процесуално представителство на основание чл.78 ал. 8 от ГПК в общ размер  на 350,00лв.,от които - 50,00 лв. по чл. 13 т.2 от НЗПП за подготовка на документи за завеждане на дело и 300,00 лв. по чл. 25 от НЗПП.

 

В деловодството на съда в законоустановения срок не е постъпил писмен отговор от ответната страна.Назначения от съда особен представител признава иска.

След преценка на събраните по делото доказателства, съдът приема за установено следното от фактическа страна следното:

 Ищцовото дружество твърди,  че е сключен Договор за кредит Договор за кредит №*“ ЕООД като Кредитор и М.К.К. като Кредитополучател, сключен чрез средствата за комуникация
от разстояние (електронна поща, уеб-сайт) във формата на електронен документ и отношението е реализирано при спазване на изискванията на Закона за предоставяне на финансови услуги от разстояние, Закона за платежните услуги и платежните системи, Закона за задълженията и договорите и Закона за електронния документ и електронния подпис, както и Закона за електронната търговия. Конкретните действия по отпускане на заема са описани в Общите условия, уреждащи отношенията между „*” ЕООД и неговите клиенти, по повод предоставяните от дружеството потребителски кредити.

     Съгласно сключения от страните договор, Кредитополучателят е
декларирал, че приема всички условия посочени в преддоговорната информация за предоставяне на финансова услуга от разстояние по смисъла на чл.8 от Закона за предоставяне на финансови услуги от разстояние /ЗПФУР/, както и тези посочени в Общите условия.

    Със сключване на договора за кредит, Кредитополучателят удостоверява,че е получил, запознат е и се е съгласил предварително с всички условия на индивидуалния договор и Тарифа на * ЕООД в случаите,в които същата е приложима, както и с Общите условия, неразделна част от същия.

     По силата на сключения Договор за кредит № *г. на Кредитополучателя е отпуснат кредит в размер на 974.1 лева, който е
следвало да бъде върнат ведно с лихва, представляваща печалба на кредитора
в размер на 235.95 лева, за срок от 360 дни.

    Поради наложената законова необходимост в чл. 16 от ЗПК, Кредиторът следва да оцени кредитоспособността на Кредитополучателя. От своя страна,последният, с цел да повиши кредитоспособността си и с това да повиши вероятността да бъде одобрен кредитът от „*“ ЕООД, е предложил обезпечение, предоставено от *“ ЕООД, което дружество е одоборено от Кредитора и същото фигурира под № * в Списък на кредитни институции, лицензирани в страни от ЕИП с уведомление за свободно предоставяне на услуги на територията на Република България, съгласно взаимното признаване на единния европейски паспорт, към РегистритенаБНБ.
     В тази връзка, на * г. г. между М.К.К. /Кредитополучател/ и *“ ЕООД /Гарант/ е сключен
Договор за гаранция с № *, по силата на който Гарантът се задължава в
полза на Кредитора да гарантира изпълнението на задълженията на
Кредитополучателя, като се задължава солидарно с последния. Съгласно чл. 5.8
от Общите условия, при неизпълнение на Задълженията на Кредитополучателя,
Дружеството - Кредитор има право да предяви претенциите си директно към
Гаранта, без да е необходимо предварително да е поискал удовлетворяването
им от Кредитополучателя.

     Съгласно чл. 5 от Общи условия, които се прилагат към Договор за
гаранция № 311458, сключен между М.К.К. и *“ ЕООД, Кредитополучателят се е задължил да плати на Гаранта
такса за предоставяне на гаранцията, в размер, определен в Договора за
гаранция, като в настоящия случай таксата за гаранция е 673.86 лв.

     М.К.К. не е изпълнила договорното си
задължение да върне отпуснатия кредит в уговорения срок, поради което
Кредиторът е поискал изпълнение от солидарно задълженото дружество-гарант
*“ ЕООД. Вследствие на това, Дружеството-гарант *“ЕООД, е погасило дължимата сума в пълен размер към „*“ЕООД, с което е встъпило в правата на Кредитор и от този момент за неговъзниква правен интерес за предявяване на претенции по съдебен ред срещу Кредитополучателя.

         Твърди се, че датата на последна вноска по кредита е
била на 11 октомври 2016 г., респективно вземането е изискуемо в пълен
размер след тази дата.

         В изпълнение разпоредбата на чл. 10 (т.1 - т.8) от Общите условия, в
случай, че Кредитополучателят изпадне в забава и не върне която и да е от
дължимите вноски на кредита до 20 дни след съответната падежна дата, на
същия се начислява такса, в зависимост от просрочието, която за конкретния
случай към настоящия момент е в размер на 100 лв. и представлява
административна такса за събиране на вземането.

        На *. е сключен Договор за Покупко-продажба на отписвания на необслужвани потребителски кредити (цесия) и Приложение Г от 01.12.2017г.между „Агенция за контрол на просрочени задължения“ ООД, ЕИК202527341(цесионер) и *“ ЕООД (цедент) с регистрационен №С56251,по силата на който вземането е прехвърлено в полза на „Агенция за контрол напросрочени задължения” ЕООД изцяло с всички привилегии, обезпечения и принадлежности.

  По договора за кредит, ответникът е извършвал плащания в размер на 417.41 лв., поради което към настоящия момент дългът е в общ размер на
1604.92 лв., от които главница: 768.06 лв., договорна лихва: 160.64 лв. за
периода от датата на първа вноска 16 ноември 2015 г. до 11 октомври 2016 г. -
датата на последната вноска, административна такса за събиране на вземането:
100 лв., такса за гаранция: 537.80 лв., мораторна лихва върху непогасената
главница 38.42 лв., за периода от датата на настъпване на забавата, а именно
12 октомври 2016 г. до 17 май 2018 г. - дата на подаване на заявлението, както
и законната лихва върху главницата от момента на подаване на заявлението до
окончателното изплащане на дължимите суми.

 

     С оглед на гореизложеното предявеният иск по чл.422 ГПК е основателен и доказан и следва да бъде уважен до размер на  1604.92 лв.

   При този изход на делото, ответника следва да бъде осъден да заплати д.т. в размер на 32.10лв. за образуване на делото,200лв- депозит за особен представител както и  съдебни разноски и възнаграждение за процесуално представителство на основание чл.78 ал. 8 от ГПК в общ размер  на 350,00лв.,от които - 50,00 лв. по чл. 13 т.2 от НЗПП за подготовка на документи за завеждане на дело и 300,00 лв. по чл. 25 от НЗПП.

Така мотивиран, съдът

 

                                                Р  Е  Ш  И:

 

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО, че за Агенция за контрол      на просрочени задължения” ЕООД, ЕИК: 202527341, със седалище и адрес на управление:гр.София,бул.„Васил Левски” 114,        етаж Мецанин,представлявано от *чрез процесуален представител:юк. *, ЕГН: ********** Съдебен адрес за получаване на книжа: гр.София, бул. „Васил Левски" №114, етаж Мецанин,
тел. 0700 200 27.  по отношение на М.К.К.,ЕГН: **********,*** съществува  вземане за сумата в размер общо на 1604.92 лв. както следва,: 768.06лв.главница;160.64 лв. договорна лихва за периода от датата на първа вноска 16 ноември 2015 г. до 11 октомври 2016 г. - датата на последната вноска; 100 лв.административна такса за събиране на вземането; 537.80 лв. такса за гаранция;38.42 лв. мораторна лихва върху непогасената главница за периода от датата на настъпване на забавата, а именно 12 октомври 2016 г. до 17 май 2018г.-дата на подаване на заявлението, както и законната лихва върху главницата от момента на подаване на заявлението до окончателното изплащане на дължимите суми.

 

     ОСЪЖДА М.К.К.,ЕГН: **********,*** да заплати на Агенция за контрол     на просрочени задължения” ЕООД, ЕИК: 202527341, със седалище и адрес на управление:гр.София,бул.„Васил Левски” 114,етаж Мецанин,представлявано от *чрез процесуален представител:юк. *, ЕГН: ********** Съдебен адрес за получаване на книжа: гр.София, бул. „Васил Левски" №114, етаж Мецанин,тел. 0700 200 27  д.т. в размер на 32.10лв. за образуване на делото,200лв- депозит за особен представител както и  съдебни разноски и възнаграждение за процесуално представителство на основание чл.78 ал. 8 от ГПК в общ размер  на 350,00лв.,от които - 50,00 лв. по чл. 13 т.2 от НЗПП за подготовка на документи за завеждане на дело и 300,00 лв. по чл. 25 от НЗПП.

 

 

 

Решението подлежи на въззивно обжалване пред Окръжен съд – гр. Бургас в двуседмичен срок от връчването му на страните.

                                                           

 

 РАЙОНЕН СЪДИЯ: