Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е   

 

           гр.Малко Търново        29.01.2019г.

 В    ИМЕТО    НА   НАРОДА 

МАЛКОТЪРНОВСКИ РАЙОНЕН СЪД, гражданска колегия в открито заседание на ДВАДЕСЕТ И ТРЕТИ ЯНУАРИ  през две хиляди и деветнадесета  година в състав:

                                                                  Председател: Чанко Петков

като разгледа докладваното от съдия ПЕТКОВ  гр.дело № 175 по описа за 2018год. на съда, за да се произнесе взе пред вид следното:

 

         Производството по делото е образувано по постъпила искова молба от : Агенция за контрол       на       просрочени задължения” ЕООД, ЕИК: 202527341, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул.
Васил Левски” 114,      етаж Мецанин,представлявано от Тервел Янчев Кънчев

Чрез процесуален представител:юк. **,

ЕГН: ********** Съдебен адрес за получаване на книжа: гр.
София, бул. „Васил Левски" №114, етаж Мецанин,
тел. 0700 200 27. ПРОТИВ З.Е.И.,ЕГН: **********,*** с която е предявен установителен иск по реда на чл. 422 от ГПК във вр. с чл. 240, ал.1 и ал. 2, чл. 86 ЗЗД, вр. чл. 79 ЗЗД, чл. 92 ЗЗД,   за приемане на установено по отношение на ответната страна, че за ищеца съществува вземане в полза на Агенция за контрол    на       просрочени задължения” ЕООД по Договор за кредит № ** от 17 октомври 2015 г. във връзка с Договор
за гаранция от 17 октомври 2015 г. в  общ размер на
1604.92 лв. както следва,: 768.06 лв. главница; 160.64 лв. договорна лихва за периода от датата на първа вноска 16 ноември 2015 г. до 11 октомври 2016 г. - датата на последната вноска; 100 лв. административна такса засъбиране на вземането; 537.80 лв. такса за гаранция; 38.42 лв. мораторна лихва върху непогасената главница за периода от датата на настъпване на забавата,а именно 12 октомври 2016 г. до 17 май 2018 г. - дата на подаване на
заявлението, какго и законната лихва върху главницата от момента на подаване на заявлението до окончателното изплащане на дължимите суми.,
както и в тежест на ответника да бъдат присъдени направените по делото разноски, а именно: :д.т. в размер на 32.10лв. за образуване на делото,200лв- депозит за особен представител и съдебни разноски и възнаграждение за процесуално представителство на основание чл.78 ал. 8 от ГПК в общ размер на 350,00 лв., от които - 50,00 лв. по чл. 13 т.2 от НЗПП за подготовка на документи за завеждане на дело и 300,00лв. по чл. 25 от НЗПП

    Ищцовото дружество твърди,  че е сключен Договор за кредит № **“ ЕООД като Кредитор и З.Е.И. като Кредитополучател, сключен чрез средствата за коммуникация от разстояние(електронна поща, уеб-сайт) във формата на електронен документ и отношението е реализирано при спазване на изискванията на Закона за
предоставяне на финансови услуги от разстояние, Закона за платежните услуги
и платежните системи, Закона за задълженията и договорите и Закона за
електронния документ и електронния подпис, както и Закона за електронната
търговия. Конкретните действия по отпускане на заема са описани в Общите
условия, уреждащи отношенията между „**” ЕООД и неговите
клиенти, по повод предоставяните от дружеството потребителски кредити.

    Съгласно сключения от страните договор, Кредитополучателят е
декларирал, че приема всички условия посочени в преддоговорната информация за предоставяне на финансова услуга от разстояние по смисъла на чл.8 отЗакона за предоставяне на финансови услуги от разстояние /ЗПФУР/, както и тези посочени в Общите условия.

     Със сключване на договора за кредит, Кредитополучателят удостоверява,
че е получил, запознат е и се е съгласил предварително с всички условия на
индивидуалния договор и Тарифа на ** ЕООД в случаите, в
които същата е приложима, както и с Общите условия, неразделна част от
същия.

      По силата на сключения Договор за кредит № ** от 17 октомври
2015 г. на Кредитополучателя е отпуснат кредит в размер на 800 лева, който е
следвало да бъде върнат ведно с лихва, представляваща печалба на кредитора
в размер на 184 лева, за срок от 360 дни.

       Поради наложената законова необходимост в чл. 16 от ЗПК, Кредиторът
следва да оцени кредитоспособността на Кредитополучателя. От своя страна,
последният, с цел да повиши кредитоспособността си и с това да повиши
вероятността да бъде одобрен кредитът от „**“ ЕООД, е
предложил обезпечение, предоставено от **“ ЕООД, което дружество е одоборено от Кредитора и същото фигурира под № * в Списък на кредитни институции, лицензирани в страни от ЕИП с уведомление за свободно предоставяне на услуги на територията на Република България, съгласно взаимното признаване на единния европейски паспорт, към РегистритенаБНБ.
       В тази връзка, на 17 октомври 2015 г. г. между З.Е.И.
/Кредитополучател/ и „**“ ЕООД /Гарант/ е сключен Договор за
гаранция с № **, по силата на който Гарантът се задължава в полза на
Кредитора да гарантира изпълнението на задълженията на Кредитополучателя, като се задължава солидарно с последния. Съгласно чл. 5.8 от Общите условия,
при неизпълнение на Задълженията на Кредитополучателя, Дружеството -
Кредитор има право да предяви претенциите си директно към Гаранта, без да е необходимо предварително да е поискал удовлетворяването им от
Кредитополучателя.

        Съгласно чл. 5 от Общи условия, които се прилагат към Договор за
гаранция № **, сключен между З.Е.И. и „**“
ЕООД, Кредитополучателят се е задължил да плати на Гаранта такса за
предоставяне на гаранцията, в размер, определен в Договора за гаранция, като
в настоящия случай таксата за гаранция е 616 лв.

       З.Е.И. не е изпълнил договорното си задължение да
върне отпуснатия кредит в уговорения срок, поради което Кредиторът е поискал изпълнение от солидарно задълженото дружество-гарант „**“ЕООД.
     Вследствие на това, Дружеството-гарант „**“ ЕООД, е погасило

дължимата сума в пълен размер към „**“ ЕООД, с което е
встъпило в правата на Кредитор и от този момент за него възниква правен
интерес за предявяване на претенции по съдебен ред срещу
Кредитополучателя.

       Твърди се, че датата на последна вноска по кредита е
била на 11 октомври 2016 г., респективно вземането е изискуемо в пълен
размер след тази дата.

         В изпълнение разпоредбата на чл. 10 (т.1 - т.8) от Общите условия, в
случай, че Кредитополучателят изпадне в забава и не върне която и да е от
дължимите вноски на кредита до 20 дни след съответната падежна дата, на
същия се начислява такса, в зависимост от просрочието, която за конкретния
случай към настоящия момент е в размер на 100 лв. и представлява
административна такса за събиране на вземането.

       На 1.12.2017г. е сключен Договор за Покупко-продажба на отписвания на
необслужвани потребителски кредити (цесия) и Приложение Г от 01.12.2017 г.
между „Агенция за контрол на просрочени задължения“ ООД, ЕИК 202527341
(цесионер) и „**“ ЕООД (цедент) с регистрационен № С 56251, по
силата на който вземането е прехвърлено в полза на „Агенция за контрол на
просрочени задължения” ЕООД изцяло с всички привилегии, обезпечения и
принадлежности.

       По договора за кредит, ответникът е извършвал плащания в размер на
133.5 лв., поради което към настоящия момент дългът е в общ размер на
1604.92 лв., от които главница: 768.06 лв., договорна лихва: 160.64 лв. за
периода от датата на първа вноска 16 ноември 2015 г. до 11 октомври 2016 г. -
датата на последната вноска, административна такса за събиране на вземането:
100 лв., такса за гаранция: 537.80 лв., мораторна лихва върху непогасената
главница 38.42 лв., за периода от датата на настъпване на забавата, а именно
12 октомври 2016 г. до 17 май 2018 г. - дата на подаване на заявлението, както
и законната лихва върху главницата от момента на подаване на заявлението до
окончателното изплащане на дължимите суми.

     С оглед на гореизложеното предявеният иск по чл.422 ГПК е основателен и доказан и следва да бъде уважен до размер на 1604.92 лв.

   При този изход на делото, ответника следва да бъде осъден да заплати д.т. в размер на 32.10лв. за образуване на делото,200лв- депозит за особен представител както и  съдебни разноски и възнаграждение за процесуално представителство на основание чл.78 ал. 8 от ГПК в общ размер  на 350,00лв.,от които - 50,00 лв. по чл. 13 т.2 от НЗПП за подготовка на документи за завеждане на дело и 300,00 лв. по чл. 25 от НЗПП.

Така мотивиран, съдът

 

                                                Р  Е  Ш  И:

 

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО, че за Агенция за контрол      на просрочени задължения” ЕООД, ЕИК: 202527341, със седалище и адрес на управление:гр.София,бул.„Васил Левски” 114,        етаж Мецанин,представлявано от * чрез процесуален представител:юк. **, ЕГН: ********** Съдебен адрес за получаване на книжа: гр.София, бул. „Васил Левски" №114, етаж Мецанин,
тел. 0700 200 27.  по отношение на
З.Е.И.,ЕГН: **********,*** съществува  вземане за сумата в размер общо на 1604.92 лв. както следва,: 768.06 лв. главница; 160.64 лв. договорна лихва за периода от датата на първа вноска 16 ноември 2015 г. до 11 октомври 2016 г. - датата на последната вноска; 100 лв. административна такса засъбиране на вземането; 537.80 лв. такса за гаранция; 38.42 лв. мораторна лихва върху непогасената главница за периода от датата на настъпване на забавата,а именно 12 октомври 2016 г. до 17 май 2018 г. - дата на подаване на
заявлението, какго и законната лихва върху главницата от момента на подаване на заявлението до окончателното изплащане на дължимите суми.

 

      ОСЪЖДА З.Е.И.,ЕГН: **********,*** да заплати на Агенция за контрол      на просрочени задължения” ЕООД, ЕИК: 202527341, със седалище и адрес на управление:гр.София,бул.„Васил Левски” 114,етаж Мецанин,представлявано от Тервел Янчев Кънчев чрез процесуален представител:юк. **, ЕГН: ********** Съдебен адрес за получаване на книжа: гр.София, бул. „Васил Левски" №114, етаж Мецанин,тел. 0700 200 27  д.т. в размер на 32.10лв. за образуване на делото,200лв- депозит за особен представител както и  съдебни разноски и възнаграждение за процесуално представителство на основание чл.78 ал. 8 от ГПК в общ размер  на 350,00лв.,от които - 50,00 лв. по чл. 13 т.2 от НЗПП за подготовка на документи за завеждане на дело и 300,00 лв. по чл. 25 от НЗПП.

 

 

 

Решението подлежи на въззивно обжалване пред Окръжен съд – гр. Бургас в двуседмичен срок от връчването му на страните.

                                                           

 

 РАЙОНЕН СЪДИЯ: