.Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е   

 

           гр.*     08.02.2019г.

 В    ИМЕТО    НА   НАРОДА 

МАЛКОТЪРНОВСКИ РАЙОНЕН СЪД, гражданска колегия в открито заседание на шести февруари  през две хиляди и деветнадесета  година в състав:

                                                                  Председател: Чанко Петков

като разгледа докладваното от съдия Петков  гр.дело № 176 по описа за 2018год. на съда, за да се произнесе взе пред вид следното:

 

Производството е образувано по искова молба от П.С.Ц. срещу Б. *с правно основание чл. 127, ал. 2 СКска се местоживеенето на дъщеря им Д* Б. *да бъде при майката на адрес: гр.*както и да бъде предоставено упражняването на родителските права.  С насрещна искова молба от майката, като законен представител на малолетното дете Д* Б. *са предявени, в условията на обективно кумулативно съединение, както следва: иск, с правно основание чл. 143, ал. 2 СК за присъждане издръжка на детето Д* Б. *, в размер на 140 лева месечно, считано от предявяване на насрещната искова молба – 25.09.2018 г., с падеж 10-то число на месеца за който се дължи, до настъпване на обстоятелства, налагащи изменение или прекратяване задължението за плащане на издръжка, ведно със законната лихва за всяка просрочена вноска, както и иск, с правно основание чл. 149, ал. 2 СК, за осъждане на бащата Б. *да плати на детето Д* Б. *, издръжка за минал период от 16.02.2018 г. до 25.09.2018 г., в размер на по 130 лв. месечно, ведно със законната лихва за всяка просрочена вноска.

       Съдът на основание чл. 213 ГПК и чл. 131, ал. 1 от ГПК, с определение №82/05.10.2018г.,  СЪЕДИНЯВА исковете по гр. д. № 176/ 2018г. на РС *и гр. д. № 181/ 2018г. на РС *за общо разглеждане в производството по гр. д. № 176/ 2018г. на РС Малко Търново.

Ищцата се явява в съдебно заседание лично и с процесуален представител, който поддържа исковите претенции. Обосновава насрещната си исковата претенция на следните фактически твърдения: Страните били родители на роденото извън брак малолетно дете Д* Б. *като от 16.02.2018г. са се разделили. От момента на раздялата досега единствено майката полагала грижи за детето, като бащата се е дезинтересирал от н* и не бил участвал по никакъв начин в издръжката му. Майката живеела в едно домакинство с родителите си.   Моли ответника да бъде осъден да заплати издръжка на детето Д* Б. *, в размер на 140 лева месечно, считано от датата на  предявяване на насрещната искова молба – 25.09.2018 г., с падеж 10-то число на месеца за който се дължи, до настъпване на обстоятелства, налагащи изменение или прекратяване задължението за плащане на издръжка, ведно със законната лихва за всяка просрочена вноска, както и иск, с правно основание чл. 149, ал. 2 СК, за осъждане на бащата Б. *да плати на детето Д* Б. *, издръжка за минал период от 16.02.2018 г. до 25.09.2018 г., в размер на по 130 лв. месечно, ведно със законната лихва за всяка просрочена вноска.

 

В предоставения по чл. 131 ГПК срок, ответник по насрещната искова молба не е депозирал отговор, не е изразил становище по допустимостта и съществото на предявените насрещни искове; по обстоятелствата, на които се основават; не е изложил възражение срещу насрещните искови претенции и обстоятелствата, на които същите се основават, както и не е посочил доказателствата и конкретните обстоятелства, които ще доказва с тях, не е представил писмени доказателства, с които разполага. На основание чл. 133 ГПК и предвид липсата на данни по делото, че пропускът се дължи на особени непредвидени обстоятелства по смисъла на цитирания текст, съдът приема, че ответникът по насрещните искове е загубил възможността да упражни тези си права в хода на предстоящото разглеждане на спора.

Съдът, след като взе предвид допуснатите и приети по делото доказателства, намира за установено от фактическа страна следното:

Страните нямат сключен граждански брак. Живели са на съпружески начала в гр. *в дома на родителите на ищцата, като от съвместното им съжителство имат едно родено дете Д* Б. *родена на *** г. - Удостоверение за раждане на Д* Б. *издадено въз основа на акт за раждане № *г. на Община Б*. По делото са ангажирани гласни доказателства посредством разпит на свидетелката *Ц. – майка на ищцата. От показанията се установява, че на 16.02.2018 г. бащата на детето е напуснал семейното жилище и от тогава нито веднъж не е идвал да види детето,  като непосредствени грижи за детето осъществява майката, подпомагана от свидетелката според възможностите й.

От приетите по делото справки за осигурителен доход на страните, писмо изх. № *г., писмо изх. № *с приложена справка от НАП гр. *, за дохода на ответника, се установява, че  работи и е социално осигурен, майката е в платен отпуск по майчинство. Същата получава и месечни помощи за деца по реда на чл.7 ал.1 от ЗСПД в размер на 40лв. От ДСП-Ц*.

От приетият по делото социален доклад изх. № *г., по описа на Д ”СП” – гр. Ц*, се установява, че детето живее с майката в жилище на нейната майка. Жилището е в добро състояние, обзаведено с всички необходими вещи и ел. уреди за едно домакинство. Хигиенно – битовите условия са добри. Ответникът живее и работи в  гр.* ресторант „*“, 

Съдът, въз основа на установеното, като съобрази становищата на страните и нормативните актове, регламентиращи процесните отношения, преценени поотделно и в съвкупност, извежда следните правни изводи:

По иска с  правно основание чл. 127, ал. 2 СК за определяне  местожимвеенето на дъщеря им Д* Б. *да бъде при майката на адрес: гр.*както и да бъде предоставено упражняването на родителските права на майката съдът намира същият за основателен. Видно от  приетият по делото социален доклад изх. № *г., по описа на Д ”СП” – гр. Ц*, се установява, че детето живее с майката в жилище на нейната майка. Жилището е в добро състояние, обзаведено с всички необходими вещи и ел. уреди за едно домакинство. Хигиенно – битовите условия са добри.

По иска с правно основание чл. 143, ал. 2 СК.

Съгласно разпоредбата на чл. 143, ал. 2 СК, родителите дължат издръжка на своите ненавършили пълнолетие деца независимо дали са работоспособни и дали могат да се издържат от имуществото си, като размерът на издръжката се определя според нуждите на лицето, което има право на издръжка и възможностите на лицето, което я дължиарг. чл. 142, ал. 1 СК. Нуждите на лицата, които имат право на издръжка, се определят от обикновените условия на техния живот, а общественото положение на задълженото лице и размерът на доходите му не следва да водят до присъждане на издръжка в размери, които стимулират към обществено неполезен начин на живот, към лукс или за използване средствата за цели извън издръжката. Родителят/родителите или другите лица, отговорни за детето, имат първостепенна отговорност да осигурят в рамките на своите способности и финансови възможности условията за живот, необходими за развитието на детето. Съгласно Конвенцията за правата на детето задължението на родителя е не само по отношение на задоволяване на н*вите първостепенни физически потребности, но и по отношение задоволяването на н*вите умствени, духовни, морални и социални потребности, във връзка с осигуряване на развитие на детето.

От събраните по делото писмени доказателства не се установява размерът на получаваните от ответника доходи, но бащата е в трудоспособна възраст, не страда от заболявания, които да го възпрепятстват да осъществява обичайните трудови дейности. Нуждите на детето, съобразно твърденията в исковата молба, са в рамките на нормалните за възрастта на детето разходи. Детето Д* е на една година. За да определи размера на месечната издръжка за детето, съдът прецени потребностите съобразно н*вата възраст от средства за прехрана, облекло, занимателни пособия и други консумативни разходи от първостепенна необходимост за правилното му отглеждане и възпитание.

Съдът намира, че задължение и на двамата родители е да гледат и издържат децата си, а когато гледането се осъществява изключително и само от единия родител, както е в случая, то другият родител следва да компенсира с увеличен размер на издръжката.

При така преценените потребности на детето и възможностите на страните, съдът определя обща месечна издръжка на детето в размер на 240.00 лв, от която бащата следва да плаща 140.00 лв, като разликата следва да се поеме от майката. Приоритетното парично участие на бащата е обусловено от факта, че в тежест на майката е самостоятелното непосредствено полагане на грижите за отглеждането и възпитанието на детето и осигуряване на елементарните им жилищно-битови потребности. Началният момент на дължимост на издръжката е 25.09.2018 г .тъй като се касае за определяне на първоначална издръжка. Ето защо предявеният иск за издръжка се явява основателен.

По иска с правно основание чл. 149 СК.

В разпоредбата на чл. 149 СК е предвидена възможността да се претендира издръжка и за минал период. Това касае случаите при първоначално определяне размера на дължимата издръжка, когато не е била престирана такава, съобразно право по закон. Възможността да се търси издръжка „за минало време“ обхваща периода, за който такава издръжка не е определена, като законодателят е ограничил този период до една година преди предявяване на иска за определяне на издръжка. От събраните по делото доказателства не се установи ответникът да е осигурявал издръжка на детето през процесния минал период – 16.02.2018 г. – 25.02018г. (датата на завеждане на исковата молба). За установяване на това обстоятелството ответникът дължи пълно и главно доказване, което същият не е провел в настоящото производство. В хода на производството се установи, че ответникът в този период не е живял с детето и не е полагал за н* грижи. По делото не бяха оспорени и твърденията на ищцата, че грижите по отглеждането на детето са били поети от нея. При тези доказателства съдът приема за установено липса на престирани издръжка и грижи, дори и чрез фактически действия, от страна на ответника за целия период – 16.02.2018 г. – 25.09.2018г. (датата на завеждане на исковата молба)., поради което счита, че искът за издръжка за минало време се явява основателен до претендирания размер от 130 лева месечно или общо 1040.00лв. (хиляда и четирдесет) лева. Съдът отчете обстоятелството, че ответникът няма алиментни задължения към други лица, както и, че за процесния период социално-икономическите условия в страната са се променили, но не особено, поради което детето е имало необходимост от издръжка в размер на 200 лв., от която бащата следва да плаща 130.00 лв, а разликата следва да се поеме от майката.

Относно разноските

В процесния случай исковете са два и при този изход на делото, относно искът, с правно основание чл. 142, ал. 1 СК, предвид, че е иск за периодични платежи за неопределено време, дължимата държавна такса е в размер на 4 % върху сборът на платежите за три години – арг. чл. 69, ал. 1, т. 7 ГПК вр. чл. 1 от Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК или 202 лева, а относно искът, с правно основание чл. 149 СК - 4 % върху цената на иска, но не по – малко от 50 лева - арг. чл. 1 от Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК или 50 лева. Следователно в тежест на ответника следва да бъдат възложени за плащане в полза на Държавата, към бюджета на съдебната власт, по сметка на РС Малко Търново, общо сумата 252 лева и 5 лева такса в случай на служебно издаване на изпълнителни листи, на основание чл. 78, ал. 6 ГПК.

Искането на ищцата, за присъждане на разноски по делото, придружено с доказателства за действително реализирани такива под формата на платено възнаграждение за защита и съдействие от един адвокат, е основателно, поради което следва да бъде уважено в претендирания размер от 500 лв., за което има представен списък по чл. 80 ГПК, на основание чл. 78, ал. 1 ГПК.

Съгласно чл. 242, ал. 1 предл. 1-во ГПК съдът постановява предварително изпълнение на решението, когато присъжда издръжка, като дължи служебно произнасяне, дори и да не е направено искане в тази насока.

Водим от горното, съдът

Р   Е  Ш  И:

ОПРЕДЕЛЯ местоживеенето на детето Д* Б. *ЕГН:********** родена на ***г. в гр*, да бъде в дома на н*вата майка в гр.*ж.к.“*ПРЕДОСТАВЯ упражняването на  родителските права на детето Д* Б. *ЕГН:********** родена на ***г.в гр.Б*,  на майката П.С.Ц. с ЕГН ********** ,  като бащата Б. *има право да осъществява режим на лични отношения с детето – всяка първа и трета събота и неделя от месеца от 10ч. на съботния ден до 17ч. на неделния ден, както и  един месец през лятото, когато майката не е в платен годишен отпуск.

ОСЪЖДА Б. *с постоянен адрес ***  и с адрес по месторабота гр.* ул.“*, да плаща в полза на малолетното дете Д* Б. *ЕГН:********** родена на ***г.в гр*, чрез нейната майка и законен представител П.С.Ц. с ЕГН **********, месечна издръжка в размер на 140.00 (сто и петдесет) лева, считано от датата на подаване на насрещната искова молба – 25.09.2018 г. с падеж десето число на месеца, за който се дължи издръжката, ведно със законната лихва за всяка просрочена вноска до настъпване на законно основание за нейното изменение или прекратяване, на основание чл. 143, ал. 2 СК.

ОСЪЖДА Б. *с постоянен адрес ***  и с адрес по месторабота гр.* ул.“*, да плати в полза на малолетното дете Д* Б. *ЕГН:********** родена на ***г.в гр*, чрез нейната майка и законен представител П.С.Ц. с ЕГН ********** сумата от 1040.00лв. (хиляда и четирдесет) лева.  представляваща издръжка за периода от 16.02.2018г. до 25.09.2018г., ведно със законната лихва от  подаване на исковата молба 25.09.2018г ., до окончателното й изплащане, на основание чл. 149 СК.

ОСЪЖДА Б. *с постоянен адрес ***  и с адрес по месторабота гр.* ул.“*,  да плати в полза на П.С.Ц. с ЕГН **********, разноски за платено възнаграждение за защита и съдействие от адвокат, в размер от 500 (петстотин) лева, за което има представен списък по чл. 80 ГПК, на основание чл. 78, ал. 1 ГПК.

ОСЪЖДА Б. *с постоянен адрес ***  и с адрес по месторабота гр.* ул.“*,  да плати в полза на Държавата, към бюджета на съдебната власт, по сметка на РС Малко Търново, общо сумата 252 (двеста петдесет и два) лева, представляваща държавна такса по исковете за издръжките, на основание чл. 78, ал. 6 ГПК от Тарифа за държавните такси събирани от съдилищата по ГПК, както и 30лв. представляващи д.т. за образуване на дело и 5.00 лева такса в случай на служебно издаване на изпълнителен лист, на основание чл. 78, ал. 6 ГПК.

Постановява предварително изпълнение на решението, в частта относно присъдените издръжки, на основание чл. 242, ал. 1 ГПК.

Препис от настоящото решение да се връчи на страните заедно със съобщението за постановяването му, на основание чл. 7, ал. 2 ГПК.

Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд – Б*, в двуседмичен срок от връчването му на страните, на основание чл. 259, ал. 1 ГПК.

 

Районен съдия: