Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е   

 

           гр.Малко Търново        08.04.2019г.

 В    ИМЕТО    НА   НАРОДА 

МАЛКОТЪРНОВСКИ РАЙОНЕН СЪД, гражданска колегия в открито заседание на трети април  през две хиляди и деветнадесета  година в състав:

                                                                  Председател: Чанко Петков

като разгледа докладваното от съдия ПЕТКОВ  гр.дело № 184 по описа за 2018год. на съда, за да се произнесе взе пред вид следното:

 

         Производството по делото е образувано по постъпила искова молба от : Агенция за контрол на      просрочени задължения” ЕООД, ЕИК: 202527341, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул.
„Васил Левски” 114,    етаж Мецанин,представлявано от *чрез процесуален представител:юк. *, ЕГН: ********** Съдебен адрес за получаване на книжа: гр.София, бул. *
тел. *. ПРОТИВ Н.И.Д.,ЕГН: **********,***, с която е предявен установителен иск по реда на чл. 422 от ГПК във вр. с чл. 240, ал.1 и ал. 2, чл. 86 ЗЗД, вр. чл. 79 ЗЗД, чл. 92 ЗЗД,   за признаване на установено по отношение на ответната страна, че за ищеца съществува вземане в полза на Агенция за контрол  на      просрочени задължения” ЕООД по  Договор за кредит „Бяла карта“ с № *г.между*ООД като Кредитор и Н.И.Д. в  общ размер на 1495.58 лева. както следва,: 1091.92 лв. главница; 180.51 лв. договорна лихва за периода 20 юни 2015 г. до 06 май 2017 г; 0 лв. неустойка за неизпълнение на договорно задължение; 120
лв. разходи и такси за извънсъдебно събиране на просроченото задължение; лихва за забава /мораторна лихва/ върху непогасената главница,в размер на 103.15 лв. за периода от 07 май 2017 г. датата на настъпване и респективно обявявяне предсрочната изискуемост до 19 април 2018 г. - датата на подаване
на заявление за издаване на заповед за изпълнение, ведно със законната лихва върху главницата от момента на подаване на заявлението по чл. 410 от ГПК до окончателното изплащане на дължимите суми както и в тежест на ответника да бъдат присъдени направените по делото разноски,  в общ размер на 350,00 лв., от които - 50,00 лв. по
чл. 13 т.2 от НЗПП за подготовка на документи за завеждане на дело и 300,00 лв. по чл. 25 от НЗПП.

 

В деловодството на съда в законоустановения срок не е постъпил писмен отговор от ответната страна.

След преценка на събраните по делото доказателства, съдът приема за установено следното от фактическа страна следното:

      Ищцовото дружество твърди,  че е сключен Договор за кредит „Бяла карта“ с № *г. между
*ООД като Кредитор и Н.И.Д. като
Кредитополучател. Подписвайки договора за кредит Кредитополучателят
удостоверява, че е получил и е запознат предварително с всички условия на
индивидуалния договор и Общите условия приложими към него, както и че е
получил от Кредитодателя Стандартен европейски формуляр по чл. 5 от Закона
за потребителския кредит със съдържание съгласно Приложение № 2 от ЗПК,
посочващ индивидуалните условия по кредита.

Основанието, на което Заявлението и настоящата искова молба се
подават е сключен Рамков договор за прехвърляне
на парични задължения (цесия) от 11.11.2016г. на основание чл. 99 от ЗЗД и
Приложение № 1 към него от 12 декември 2017 г. между *ООД, ЕИК 202806978 и „Агенция за контрол на просрочени задължения“
ЕООД, ЕИК 202527341, по силата на който вземането е прехвърлено в полза на
„Агенция за контрол на просрочени задължения” ЕООД изцяло с всички
привилегии, обезпечения и принадлежности.
С подписването на процесния договор, *ООД, се
задължава да предостави на Н.И.Д. револвиращ кредит в
максимален размер на 1100,00 лв., под формата на разрешен кредитен лимит,
който се усвоява чрез международна кредитна карта Access
Finance/iCardCardA/isa, а Кредитополучателят се задължава да го ползва и върне съгласно условията на сключения договор. Необходимо е да се уточни, че сразпоредбата на чл. 3 (1) от договора е предоставена субективната възможностна Кредитополучателя по всяко време да усвоява суми до максималния размер на кредитния лимит. В тази връзка настъпването на падежа, съобразно чл. 3 (2)
от договора зависи изцяло от поведението на Кредитополучателя - би настъпил единствено в случай, че същият усвои част или в цялост максималния кредитен лимит.

В договора е предвидена възможност за увеличаване на лимита му, като
страните са се съгласили да бъде увеличен същия с подписването на Анекс към
Договор за кредит „Бяла карта“ № *г. както следва:

Анекс от *г., с който кредитният лимит е увеличен на 1100.00 лв.

Н.И.Д. е усвоил сума в общ размер на 1100 лв. от
предоставения кредитен лимит, като дължимата към настоящия момент главница е в рамер на 1091.92 лв.

Поради трайната забава и виновното неизпълнение на договорните
задължения от страна на ответника, цялото му задължение е станало
предсрочно изискуемо, като предсрочната изискуемост е обявена на 06 май 2017г.. Считано от тази дата Н.И.Д. дължи заплащането на лихва зазабава /мораторна лихва/ върху главницата в размер на 103.15 лв. за периода от 07 май 2017 г. - датата на настъпване и респективно обявявяне на
предсрочната изискуемост до 19 април 2018 г. - датата на подаване на
заявление за издаване на заповед за изпълнение, ведно със законната лихва
върху главницата от момента на подаване на заявлението до окончателното
изплащане на дължимите суми.

  С оглед на гореизложеното предявеният иск по чл.422 ГПК е основателен и доказан и следва да бъде уважен до размер на  1495.58 лева .

   При този изход на делото, ответника следва да бъде осъден да заплати направените по делото разноски,  в общ размер на 350,00 лв., от които - 50,00лв.по чл. 13 т.2 от НЗПП за подготовка на документи за завеждане на дело и 300,00 лв. по чл. 25 от НЗПП.

 

Така мотивиран, съдът

 

                                                Р  Е  Ш  И:

 

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО, че за Агенция за контрол      на просрочени задължения” ЕООД, ЕИК: 202527341, със седалище и адрес на управление:гр.София,бул.„Васил Левски” 114,        етаж Мецанин,представлявано от *чрез процесуален представител:юк. *, ЕГН: ********** Съдебен адрес за получаване на книжа: гр.София, бул. *
тел. *.  по отношение на Н.И.Д.,ЕГН: **********,***,

съществува  вземане за сумата в размер общо на 1495.58 лева. както следва,: 1091.92 лв. главница; 180.51 лв. договорна лихва за периода 20 юни 2015 г. до 06 май 2017 г; 0 лв. неустойка за неизпълнение на договорно задължение; 120
лв. разходи и такси за извънсъдебно събиране на просроченото задължение; лихва за забава /мораторна лихва/ върху непогасената главница,в размер на 103.15 лв. за периода от 07 май 2017 г. датата на настъпване и респективно обявявяне предсрочната изискуемост до 19 април 2018 г. - датата на подаване
на заявление за издаване на заповед за изпълнение, ведно със законната лихва върху главницата от момента на подаване на заявлението по чл. 410 от ГПК до окончателното изплащане на дължимите суми.

 

     ОСЪЖДА Н.И.Д.,ЕГН: **********,***, да заплати на Агенция за контрол            на просрочени задължения” ЕООД, ЕИК: 202527341, със седалище и адрес на управление:гр.София,бул.„Васил Левски” 114,етаж Мецанин,представлявано от *чрез процесуален представител:юк. *, ЕГН: ********** Съдебен адрес за получаване на книжа: гр.София, бул. *тел. *  сума в общ размер на 350,00 лв., от които - 50,00лв.по чл. 13 т.2 от НЗПП за подготовка на документи за завеждане на дело и 300,00 лв. по чл. 25 от НЗПП.

 

 

 

 

Решението подлежи на въззивно обжалване пред Окръжен съд – гр. Бургас в двуседмичен срок от връчването му на страните.

                                                           

 

 РАЙОНЕН СЪДИЯ: